Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 1)Bài tập động từ khuyết thiếu may và might

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu may và might:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write these sentences in a diffirent way using might.

1. Perhaps Helen is in her office. She might be in her office
2. Perhaps Helen is busy. .........................
3. Perhaps she is working. .........................
4. Perhaps she wants to be alone. .........................
5. Perhaps she was ill yesterday. .........................
6. Perhaps she went home early. .........................
7. Perhaps she had to go home early. .........................
8. Perhaps she was working yesterday. .........................
In sentences 9-11 use might not:
9. Perhaps she doesn't want to see me. .........................
10. Perhaps she isn't working today. .........................
11. Perhaps she wasn't feeling well yesterday. .........................

2. She might be busy

3. She might be working

4. She might want to be alone

5. She might have been ill yesterday

6. She might have gone home early

7. She might have had to go home early

8. She might have been working yesterday

9. She might not want to see me

10. She might not be working today

11. She might not have been feeling well yesterday

Quảng cáo

Bài 2: Complete each sentences with a verb in the correct form

1. "Where is Sam?" "I'm not sure. He might be having lunck."

2. "Who is that man with Emily?" "I'm not sure. It might .... her brother."

3. A: Who was the man we saw with Anna yesterday?

B: I'm not sure. It may .... her brother.

4. A: What are those people doing by the side of the road?

B: I don't know. They might .... for a bus.

5. Do you have a stamp? No but ask Simon. He may .... one.

2. be

3. have been

4. be waiting

5. have

Bài 3: Read the situation and make sentences from the words in brackets. Use might.

1. I can't find Jeff anywhere. I wonder where he is.

a (he/go/shopping) He might have gone shopping.

b (he/play/tennis) He might be playing tennis.

2. I'm looking for Sarah. Do you know where she is?

a (she/watch/TV/in her room) .........................

b (she/go/out) .........................

3. I can't find my umbrella. Have you seen it?

a (it/be/in the car) .........................

b (you/leave/in the restaurant last night) ..................

4. Why didn't Dave answer the doorbell? I'm sure he was at home at the time.

a (he/go/to bed early) .........................

b (he/not/hear/the doorbell) .........................

c (he/be/in the shower) .........................

2. a She might be watching TV in her room

b She might have gone out

3. a It might be in the car

b You might have left it in the restaurant last night

4. a He might have gone to bed early

b He might no have heard the doorbell

c He might have been in the shower

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences using might not have or couldn't have

1. A: Do you think Sarah got the message we sent her?

B: No,she would have contacted us. She couldn't have got it.

2. A: I was surprised Kate wasn't at the meeting. Perhaps she didn't know about it.

B: That's possible. She might not have know about it.

3. A: I wonder why they never replied to our letter. Do you think they received it?

B: Maybe not. They .........................

4. A: I wonder how the fire started. Was it an accident?

B: No the police say it .........................

5. A: Mike says he needs to see you. He tried to find you yesterday.

B: Well, he.................very hard. I was in my office all day.

6. A: The man you spoke to – are you sure he was American?

B: No, I'm not sure. He.........................

3. might not have received it

4. couldn't have been an accident

5. couldn't have tried

6. might not have been American

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.