Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Phần 1)Bài tập thì tương lai đơn

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì tương lai đơn trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập thì tương lai đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Complete the sentences with PII+ a suitable verb

1. I'm not too tired to walk home, I think I'll take a taxi.

2. "It's cold in this room." "Is it? ........ on the heating then."

3. A: We haven't got any milk. B: Oh, I forgot to buy some, ...... and get some now.

4. "Shall I do the washing up ?" "No, it's all right ..... it later"

5. "I don't know how to use this computer." "Ok, ..... you."

6. "Would you like tea or coffee?" "..... coffee, please."

7. "Goodbye! Have a nice holiday." "Thanks, ..... you a postcard."

8. Thanks for letting me borrow your camera ..... it back to you on Monday, OK?

9. "Are you coming with us?" "No I think ..... here."

2. I'll turn

3. I'll go

4. I'll do

5. I'll show

6. I'll have

7. I'll send

8. I'll give

9. I'll stay

Quảng cáo

Bài 2: Read the situations and write sentences with I think I'll or I don't think I 'll

1. It's a bit cold.The window is open and you decide to close it. You say: I think I'll close the window.

2. You are feeling tired and it's getting late. You decide to go to bed. You say: I think ........................

3. A friend of yours offers you a lift in his car,but you decide to walk. You say: Thank you, but ........................

4. You arranged to play tennis today. Now you decide that you don't want to play. You say: I don't think ........................

5. You were going to swimming. Now you decide that you don't want to go. You say: .............................

2. I'll go to bed

3. I think I'll walk

4. I'll play tennis

5. I don't think I'll go swimming

Bài 3: Which is correct?

1. "Did you phone Lucy?" "Oh no, I forgot I phone/I'll phone her now." (I'll phone is correct)

2. I can't meet you tomorrow. I'm playing/I'll play tennis. (I'm playing is correct)

3. "I meet/I'll meet you outside the hotel in half an hour, OK?" "Yes, that't fine."

4. "I need some money ?" "Ok, I'm lending/I'll lend you some, How much do you need?"

5. I'm having/I'll have a party next Saturday. I hope you can come.

6. "Remember to get a newspaper when you go out" "Ok. I don't forget/I won't forget."

7. What time does your train leave/will your train leave tomorrow?

8. I asked Sue what happened, but she doesn't tell/won't tell me.

9. "Are you doing/will you do anything tomorrow evening?" "No, I'm free. Why?"

10. I don't want to go out alone. Do you come/Will you come with me?

3. I'll meet

4. I'll lend

5. I'll having

6. I'll not forget

7. does your train leave

8. I'll not tell

9. are you doing

10. will you come

Quảng cáo

Bài 4: What do you say in these situations? Write sentences with shall I ... ? or shall we ... ?

1. You and a friend want to do something this evening, but you don't know what. You ask your friend.

What shall we do this evening?

2. You try on a jacket in a shop. You are not sure whether to buy it or not. You ask a friend for advice.

................... it?

3. It's Helen's birthday next week. You want to give her a present but you don't know what. You ask a friend for advice.

What ...........................

4. You and a friend are going on holiday together, but you haven't decided where. You ask him/her.

..............................................

5. You and a friend are going out. You haven't decided whether to go by car or to walk. You ask him/her.

............................. or ...................

6. Your friend wants you go to phone later. You don't know what time to phone. You ask him/her.

..............................................

2. Shall I buy it?

3. What shall I give Helen?

4. Where shall we go?

5. shall we go by car or walk?

6. What time shall I phone?

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.