Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập thì tương lai đơn

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập thì tương lai đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì tương lai đơn trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập thì tương lai đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Which from of the verb is correct(or more natural) in these sentences? The verb are underlined.

1. Diane isn't free on Saturday. She'll work/She's working. (She's working is correct)

2. I'll go/I'm going to a party tomorrow nightWould you like t come too?

3. I think Jenny will get/is getting the job. She has a lot of experience.

4. I can't meet you this evening. A friend of mine will come/is coming to see me.

5. A: Have you decided where to go for your holidays?

    B: Yes, we'll go/ we're going to Italy.

6. There's no need to be afraid of the dog. It won't hurt/Is isn't hurting you.

2. I'm going

3. will get

4. is coming

5. we're coming

6. it won't hurn

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences with will + the following verbs:

be    come    get    like    live    look    meet    pass

1. Don't worry about the exam. I'm sure you'll pass.

2. Why don't you try on this jacket? It ... nice on you.

3. You must meet George sometimes. I think you ... him.

4. It's raining. Don't go out. You ... wet.

5. Do you think people ... longer in the future?

6. Goodbye. I expect we ... again before long.

7. I've invited Sue to the party, but I don't think she ...

8. When the new road is finished my journey to work ... much shorter.

2. will look

3. will like

4. will get

5. will live

6. will meet

7. will come

8. will be

Bài 3: Put in will or won't

1. Can you wait for me? I won't be very long

2. There's no need to take an umbrella with you. It ... rain

3. If you don't eat anything now, you ... be hungry later.

4. I'm sorry about what happened yesterday. It ... happen again

5. I've got some incredible news! You ... never believe what happened

6. Don't ask Amanda for advice. She ... know what to do.

2. won't

3. will

4. won't

5. will

6. won't

Quảng cáo

Bài 4: Where do you think you will be at these times? Write true sentences about yourself.

Use: I'll be ... or I'll probably be... or I don't know where I'll be

1. (next Monday evening at 7.45)

I'll be at home

or I'll probably be at home

or I don't know where I'll be

2. (at

5. o'clock tomorrow morning)

...................................

3. (at 10.30 tomorrow morning)

...................................

4. (next Sunday afternoon at 4.15)

...................................

5. (this time next year)

...................................

2. I'll be in bed

3. I'll be at work

4. I'll probably at home

5. I don't know where I'll be this time next year

Bài 5: Write questions using do you think ... will ... ? + the following:

be    back    cost    end    get married    happen    like    rain

1. I've bought Rosa this picture. Do you think she'll like it?

2. The weather doesn't look very good. Do you ....................?

3. The meeting is still going on. When do you ....................?

4. My car needs to be repaired. How much .........................?

5. Sally and David are in love. Do ...............................?

6. "I'm going out now." "OK. What time ...........................?

7. The future situation is uncertain. What .......................?

2. Do you think it will rain

3. When do you think it will end?

4. How much do you think it will cost?

5. Do you think they'll get married?

6. What time do you think you'll be back?

7. What do you think will happen?

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.