Bài tập Thì hiện tại đơn trong tiếng AnhBài tập Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Thì hiện tại đơn trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Thì hiện tại đơn:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Complete the sentences using the following verbs:

cause(s)    connect(s   ) drink(s)    live(s)    open(s)    speak(s)    take(s)

1. Tanya speaks German very well.

2. I don't often ..... coffee.

3. The swimming pool ..... at 7:30 every morning.

4. Bad driving ..... many acidents

5. My parents ..... In a very small flat.

6. The Olympic Games ..... place every four years.

7. The Panama Canal ..... the Atlantic and Pacific oceans.

2. drink

3. opens

4. causes

5. live

6. take

7. connects

Bài 2: Put the verb into the correct form.

1. Jolie doesn't drink (not/drink) tea very often.

2. What time ..... (the banks/ close) hear?

3. I've got a computer ,but I ..... (not/use) it much.

4. Where ..... (Martin/come) from? "He's Scottish"

5. 'What ..... (you/do)?' "I'm an electrician"

6. It ..... (take) me an hour to get to work. How long ..... (it/take) you?

7. Look at this sentences. What ..... (this word/mean)?

8. David isn't very fit. He ..... (not/do) any sport.

2. do the banks close

3. don't use

4. does Martin come

5. do you do

6. takes…does it take

7. does this word mean

8. doesn't do

Quảng cáo

Bài 3: Use the following verbs to complete the sentences. Sometimes you need the negative:

believe    eat    flow    go    grow

make    rise    tell    translate

1. The earth goes round the sun.

2. Rice doesn't grow in Britain.

3. The sun ..... in the east.

4. Bees ..... honey.

5. Vegetariants ..... meat.

6. An atheist ..... in God.

7. An interpreter ..... from one language into another.

8. Liars are people who ..... the truth.

9. The River Amazon ..... into the Atlantic Ocean.

3. rises

4. make

5. don't eat

6. doesn't believe

7. translates

8. don't tell

9. flows

Bài 4: You ask Liz questions about herself and her family. Write the questions.

1. You know that Liz plays tennis.You want to know how often.

Ask her

How often do you play tennis ?

2. Perhaps Liz's sister plays tennis too. You want to know.

Ask Liz.

..... yout sister ..... ?

3. You know that Liz reads a newspaper every day.You want to know which one.

Ask her.

.....

4. You know that Liz's brother works.You want to know he does.

Ask Liz.

..... ?

5. You know that Liz goes to the cinema a lot.You want to know how often.

Ask Liz

..... ?

6. You don't know where Liz's grandparents live.You want to know.

Ask Liz

..... ?

2. Does your sister play tennis?

3. Which newspaper do you read?

4. What does your brother do?

5. How often do you go to the cinema?

6. Where do your grandparents live?

Quảng cáo

Bài 5: Complete using the following:

I apologise    I insist    I promise   

I recommend    I suggest

1. It's is a nice day. I suggest we go out for a walk.

2. I won't tell anybody what you said .....

3. (in a restaurant) You must let me pay for the meal .....

4. ..... for what I did. It won't happen again.

5. The new restaurant in Hill Street is very good .....

2. I promise

3. I insist

4. I apologise

5. I recommend

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.