100 Bài tập V + Ving có đáp án100 Bài tập V + Ving có đáp án

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập V + Ving trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: V + Ving trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập V + Ving:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Complete each sentence with one of the following verbs:

answer    apply    be    forget    listen    live

make     read    try    use    write    lose

1. He tried to avoid answering my question.

2. Could you please stop .... so much noise.

3. I enjoy .... to music.

4. I considered .... for the job but in the end I decided against it.

5. Have you finished .... the newspaper yet?

6. We need to change our routine. We can't go on .... like this.

7. I don't mind you .... the phone as long as you pay for all your calls.

8. My memory is getting worse. I keep .... things.

9. I've put off .... the letter so many times. I really must do it today.

10. What a stupid thing to do! Can you imagine anybody .... so stupid?

11. I've given up .... to lose weight – it's impossible.

12. If you invest your money on the stock market you risk .... it.

2. making

3. listening

4. applying

5. reading

6. living

7. using

8. forgetting

9. writing

10. being

11. trying

12. losing

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentence for each situation using –ing.

1. BOY: What shall we do?

    GIRL: We could go to the zoo.

--> She suggested going to the zoo.

2. GIRL: Do you want to play tennis?

    BOY: No, not really.

--> He didn't fancy ......................

3. BOY: You were driving too fast.

    GIRL: Yes, it's true. Sorry!

--> Sorry! She admitted ..................

4. GIRL: Why don't we go for a swim?

    BOY: Good idea!

--> She suggested ........................

5. GIRL: You broke the CD player.

    BOY: No, I didn't.

--> He denied ............................

6. BOY: Can you wait a few minutes .

    THEY: Sure no problem.

--> They didn't mind .....................

2. palying tennis

3. driving too fast

4. going for a swim

5. breaking the CD player

6. waiting a few minutes

Bài 3: Complete the sentences so that they mean the same as the first sentences. Use –ing.

1. I can do what I want and you can't stop me.

You can't stop me doing what I want.

2. It's not a good idea to travel during the rush hour.

It's better to avoid ........................

3. Shall we paint the kitchen next weekend instead of this weekend?

Shall we postpone ......... until ..........?

4. Could you turn the radio down, please?

Would you mind .............................?

5. Please don't interrupt me all the time.

Would you mind .............................?

2. travelling during the rush hours

3. painting the kitchen until next weekends

4. turning the radion down

5. not interrupting me all the time.

Quảng cáo

Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences. Use –ing.

1. She's a very interesting person. I always enjo talking to her.

2. I'm not feeling very well. I don't fancy ..........................

3. I'm afraid there aren't any chairs. I hope you don't mind .........

4. It was a beautiful day, so I suggested ............................

5. It was a very funny. I couldn't stop ..............................

6. My car isn't very reliable. It keeps ..............................

Example answers:

2. going out

3. sitting on the floor

4. having a picnic

5. laughing

6. breaking down

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác