Bài tập still, yet, already, anymore, any longer, no longer trong tiếng AnhBài tập still, yet, already, anymore, any longer, no longer

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập still, yet, already, anymore, any longer, no longer trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Still, yet, already, anymore, any longer, no longer trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập still, yet, already, anymore, any longer, no longer:

Bài 1: Compare what Paul said a few years ago with what he says now. Some things are the same as before and some things have changed. Write sentences with still and any more.

Paul a few years ago Paul now
I travel a lot. I travel a lot.
I work in a shop. I work in a hospital.
I write poems. I gave up writing poems.
I want to be a teacher. I want to be a teacher.
I'm interested in politics. I'm not interested in politics.
I'm single. I'm single.
I go fishing a lot. I haven't been fishing for years.

1. (travel) He still travel a lot.

2. (shop) He doesn't work in a shop any more.

3. (poems ) He ..............................

4. (poems) ..................................

5. (politics) ...............................

6. (single) .................................

7. (fishing) ................................

Now write three sentences about Paul using no longer.

8. He no longer works in a shop.

9. ...............................

10. ...............................

11. ...............................

3. He doesn't write poems any more.

4. He still wants to be a teacher.

5. He isn't interested in politics any more.

6. He's still single.

7. He doesn't go fishing any more.

9-11

He no longer writes poems.

He is no longer interested in politics.

He no longer goes fishing.

Quảng cáo

Bài 2: For each sentence will still write a sentence with a similar meaningg using not ... + yet + one of the following verbs:

decide    find    finish    go   

stop    take off    wake up

1 It's still raining. It hasn't stopped raining yet.
2 Gary is still here. He ...........................
3 They're still repairing the road. They .........................
4 The children are still asleep? ..............................
5 Is Ann still looking for a place to live? ..............................
6 I'm still wondering what to do. ..............................
7 The plane is stil waiting on the runway. ..............................

2. He hasn't gone yet.

3. They haven't finished yet.

4. They haven't woken up yet.

5. Has she found a place to live yet?

6. I haven't decided yet.

7. It hasn't taken off yet.

Quảng cáo

Bài 3: Put in still yet, alredy or any more in the underlined sentence. Study the examples carefully.

1. Mike lost his job a year ago and he is unemployed.

--> He is still unemployed.

2. Shall I tell Joe what happened or does he know?

--> does he already know.

3. I'm hungry. Is dinner ready?

--> Is dinner ready yet?

4. I was hungry earlier, but I'm not hungry.

--> I'm not hungry any more.

5. Can we wait a few minutes? I don't want to go out.

........................

6. Jenny used to work at the airport, but she doesn't work there.

........................

7. I used to live in Amsterdam. I have a lot of friends there.

........................

8. "Shall I introduce you to Joe?" "There is no need. We've meet."

........................

9. Do you like in the same place or have you moved?

........................

10. Would you like to eat with us or have you eaten?

........................

11. "Where is John ?" "He's not here. He'll be here soon."

........................

12. Tim said he'd be here at 8.30. It's 9 o'clock now and he isn't here.

........................

13. Do you want to join the club or are you a member?

........................

14. It happened a long time ago, but I can remember it very clearly.

........................

15. I've put on weight. These trousers don't fit me.

........................

16. "Have you finished with the paper?" "No I'm reading it."

........................

5. I don't want to go out yet

6. she doesn't work there any more

7. I still have a lot of friends there

8. "We've already met."

9. Do you still live in the same place

10. have you already eaten

11. "He's not here yet."

12. he still isn't here

13. are you already a member

14. I can still remember it very clearly

15. These trousers don't fit me any more

16. "Have you finished with the paper yet?" "No, I'm still reading it."

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.