100 Bài tập Prefer, Would rather có đáp ánBài viết 100 Bài tập Prefer, Would rather có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách sử dụng Prefer và Would rather từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập Prefer, Would rather có đáp án

Bài tập Prefer, Would rather (phần 1)

Bài 1: Which do you prefer? Write sentences using I'd prefer (something) to (something else). Put the verb into the correct form where necessary.

1. (drive/travel by train) I prefer driving to travelling by train.

2. (basketball / foot ball) I prefer .............................

3. (phone people/send emails) I .............. to ................

4. (go to the cinema / wath videos at home) ......................

Now rewrite sentences 3 and 4 using the structure 'I prefer to (do something)'.

5. (1) I prefer to drive rather than travel by train.

6. (3) I prefer to ..................................

7. (4) ..............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I prefer basketball to football.

3. I prefer sending emails to phoning people.

4. I prefer going to the cinema to watching videos at home.

6. I prefer to send emails rather than phone people.

7. I prefer to go to the cinema rather than watch videos at home.

Quảng cáo

Bài 2: Write sentences using I'd prefer ... + the following:

eat at home    listen to some music     go alone

wait a few mintues     get a taxi    go for a swim

wait till later     stand    think about it for a while

1. Shall we walk home?

(prefer) I'd prefer to get a taxi.

2. Do you want to eat now?

(rather) I'd rather wait till later.

3. Would you like to watch TV?

(rather) ...............................

4. Do you want to go to a restaurant.

(prefer) ...............................

5. Let's leave now.

(rather) ...............................

6. Shall we play tennis?

(rather) ...............................

7. I think we should decide now.

(prefer) ...............................

8. Would you like to sit down.

(rather) ...............................

9. Do you wait me to come with you?

(prefer) ...............................

Now use the same ideas to complete these sentences using than and rather than.

10. I'd prefer to get a taxi rather than walk home.

11. I'd prefer to go for a swim ..............................

12. I'd rather eat at home ...................................

13. I'd prefer to think about it for a while .................

14. I'd rather listen to music ...............................

Đáp án & Hướng dẫn:

3. I'd rather listen to some music.

4. I'd prefer to eat at home.

5. I'd rather wait a few mintes.

6. I'd rather go for a swim.

7. I'd prefer to think about it for a while.

8. I'd rather stand.

9. I'd prefer to go alone.

11. I'd rather to go for a swim rather than play tennis.

12. I'd rather eat at home than go to a restaurant.

13. I'd prefer to think about it for a while rather than decide now.

14. I'd rather listen to some music than watch TV.

Bài 3: Complete the sentences using would you rather I ...:

1. Are you going to make dinner or would you rather I made it?

2. Are you going to tell Liz what happened or would you rather ........?

3. Are you going to do the shopping or ................................?

4. Are you going to phone Diane .......................................?

Đáp án & Hướng dẫn:

2. would you rather I told her

3. would you rather I did it

4. would you rather I phoned her

Quảng cáo

Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences:

1. 'Shall I tell Ann the news?' 'No, I'd rather she didn't know.'

2. Do you want me to go now or would you rather I .... here?

3. Do you want to go out this evening or would you rather .... at home?

4. This is a private letter addressed to me. I'd rather you .... read it.

5. I don't really like these shoes. I'd rather they.... a different colour.

6. A: Do you mind if I turn on the radio?

    B: I'd rather you .... . I'm trying to study.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. stayed /remained / waited

3. stay

4. didn't

5. were

6. didn't

Bài tập Prefer, Would rather (phần 2)

Bài 1: Which do you prefer? Write sentences using I'd prefer (something) to (something else). Put the verb into the correct form where necessary.

1. (drive/travel by train) I prefer driving to travelling by train.

2. (basketball / foot ball) I prefer .............................

3. (phone people/send emails) I .............. to ................

4. (go to the cinema / wath videos at home) ......................

Now rewrite sentences 3 and 4 using the structure 'I prefer to (do something)'.

5. (1) I prefer to drive rather than travel by train.

6. (3) I prefer to ..................................

7. (4) ..............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answers:

2. I prefer basketball to football.

3. I prefer sending emails to phoning people.

4. I prefer going to the cinema to watching videos at home.

6. I prefer to send emails rather than phone people.

7. I prefer to go to the cinema rather than watch videos at home.

Bài 2: Write sentences using I'd prefer ... + the following:

eat at home listen to some music go alone

wait a few mintues get a taxi go for a swim

wait till later stand think about it for a while

1. Shall we walk home?

(prefer) I'd prefer to get a taxi.

2. Do you want to eat now?

(rather) I'd rather wait till later.

3. Would you like to watch TV?

(rather) ...............................

4. Do you want to go to a restaurant.

(prefer) ...............................

5. Let's leave now.

(rather) ...............................

6. Shall we play tennis?

(rather) ...............................

7. I think we should decide now.

(prefer) ...............................

8. Would you like to sit down.

(rather) ...............................

9. Do you wait me to come with you?

(prefer) ...............................

Now use the same ideas to complete these sentences using than and rather than.

10. I'd prefer to get a taxi rather than walk home.

11. I'd prefer to go for a swim ..............................

12. I'd rather eat at home ...................................

13. I'd prefer to think about it for a while .................

14. I'd rather listen to music ...............................

Đáp án & Hướng dẫn:

3. I'd rather listen to some music.

4. I'd prefer to eat at home.

5. I'd rather wait a few mintes.

6. I'd rather go for a swim.

7. I'd prefer to think about it for a while.

8. I'd rather stand.

9. I'd prefer to go alone.

11. I'd rather to go for a swim rather than play tennis.

12. I'd rather eat at home than go to a restaurant.

13. I'd prefer to think about it for a while rather than decide now.

14. I'd rather listen to some music than watch TV.

Bài 3: Complete the sentences using would you rather I ...:

1. Are you going to make dinner or would you rather I made it?

2. Are you going to tell Liz what happened or would you rather ........?

3. Are you going to do the shopping or ................................?

4. Are you going to phone Diane .......................................?

Đáp án & Hướng dẫn:

2. would you rather I told her

3. would you rather I did it

4. would you rather I phoned her

Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences:

1. 'Shall I tell Ann the news?' 'No, I'd rather she didn't know.'

2. Do you want me to go now or would you rather I .... here?

3. Do you want to go out this evening or would you rather .... at home?

4. This is a private letter addressed to me. I'd rather you .... read it.

5. I don't really like these shoes. I'd rather they.... a different colour.

6. A: Do you mind if I turn on the radio?

B: I'd rather you .... . I'm trying to study.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. stayed /remained / waited

3. stay

4. didn't

5. were

6. didn't

Ngữ pháp Prefer và Would rather

I. CÁCH DÙNG

- Thường bạn có thể sử dụng "prefer" hoặc " would rather " để diễn tả bạn thích điều gì đó hơn.

II. CẤU TRÚC

1. Prefer

S+ prefer N to N ( thích cái gì hơn cái gì)

Ex: Nam prefers badminton than volleyball

(Nam thích cầu long hơn là bóng chuyền)

S+ prefer Ving to Ving (thích làm cái gì hơn cái gì)

Ex: Nam prefers playing babminton to watching TV

( Nam thích chơi cầu lông hơn là xem TV)

S+ prefer to V1 rather than V2 ( thích làm cái gì hơn cái gì)

Ex: They prefer to eat fruits rather than drink juice. (Họ thích ăn hoa quả hơn là uống nước ép.)

2. Would rather

S+ would rather V than V ( thích cái gì hơn cái gì)

Ex: Nam would rather play badminton than watch TV

( Nam thích chơi cầu lông hơn xem TV)

S + would rather + V ( thích cái gì hơn)

Ex: Nam would rather play games

( Nam thích chơi games hơn)

S+ would rather + S+ Ved/ P1 ( muốn ai đó làm cái gì ở hiện tại)

Ex: His mother would rather he studied harder

( Mẹ anh ấy muốn anh ấy học chăm hơn)

S+ would rather + S+ Ved/ P2 ( muốn ai đó làm cái gì ở quá khứ)

Ex: His mother would rather he had studied harder last exam

( Mẹ anh ấy muốn anh ấy đã phải học chăm chỉ hơn cho kì thi đợt trước)

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên