Bài tập Prefer và Would rather trong tiếng AnhBài tập Prefer và Would rather

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Prefer và Would rather trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Prefer và Would rather trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Prefer và Would rather:

Bài 1: Which do you prefer? Write sentences using I'd prefer (something) to (something else). Put the verb into the correct form where necessary.

1. (drive/travel by train) I prefer driving to travelling by train.

2. (basketball / foot ball) I prefer .............................

3. (phone people/send emails) I .............. to ................

4. (go to the cinema / wath videos at home) ......................

Now rewrite sentences 3 and 4 using the structure 'I prefer to (do something)'.

5. (1) I prefer to drive rather than travel by train.

6. (3) I prefer to ..................................

7. (4) ..............................................

Example answers:

2. I prefer basketball to football.

3. I prefer sending emails to phoning people.

4. I prefer going to the cinema to watching videos at home.

6. I prefer to send emails rather than phone people.

7. I prefer to go to the cinema rather than watch videos at home.

Quảng cáo

Bài 2: Write sentences using I'd prefer ... + the following:

eat at home    listen to some music     go alone

wait a few mintues     get a taxi    go for a swim

wait till later     stand    think about it for a while

1. Shall we walk home?

(prefer) I'd prefer to get a taxi.

2. Do you want to eat now?

(rather) I'd rather wait till later.

3. Would you like to watch TV?

(rather) ...............................

4. Do you want to go to a restaurant.

(prefer) ...............................

5. Let's leave now.

(rather) ...............................

6. Shall we play tennis?

(rather) ...............................

7. I think we should decide now.

(prefer) ...............................

8. Would you like to sit down.

(rather) ...............................

9. Do you wait me to come with you?

(prefer) ...............................

Now use the same ideas to complete these sentences using than and rather than.

10. I'd prefer to get a taxi rather than walk home.

11. I'd prefer to go for a swim ..............................

12. I'd rather eat at home ...................................

13. I'd prefer to think about it for a while .................

14. I'd rather listen to music ...............................

3. I'd rather listen to some music.

4. I'd prefer to eat at home.

5. I'd rather wait a few mintes.

6. I'd rather go for a swim.

7. I'd prefer to think about it for a while.

8. I'd rather stand.

9. I'd prefer to go alone.

11. I'd rather to go for a swim rather than play tennis.

12. I'd rather eat at home than go to a restaurant.

13. I'd prefer to think about it for a while rather than decide now.

14. I'd rather listen to some music than watch TV.

Bài 3: Complete the sentences using would you rather I ...:

1. Are you going to make dinner or would you rather I made it?

2. Are you going to tell Liz what happened or would you rather ........?

3. Are you going to do the shopping or ................................?

4. Are you going to phone Diane .......................................?

2. would you rather I told her

3. would you rather I did it

4. would you rather I phoned her

Quảng cáo

Bài 4: Use your own ideas to complete these sentences:

1. 'Shall I tell Ann the news?' 'No, I'd rather she didn't know.'

2. Do you want me to go now or would you rather I .... here?

3. Do you want to go out this evening or would you rather .... at home?

4. This is a private letter addressed to me. I'd rather you .... read it.

5. I don't really like these shoes. I'd rather they.... a different colour.

6. A: Do you mind if I turn on the radio?

    B: I'd rather you .... . I'm trying to study.

2. stayed /remained / waited

3. stay

4. didn't

5. were

6. didn't

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.