Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 1)Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 1)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tương lai gần trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tương lai gần:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: A friend of yours is planning to go on hoiday soon. You ask her about her plans. Use the words in brackets to make your questions.

1 (where/go) Where are you going? Scotland
2 (how long/go for) ............. Ten days
3 (when/leave?) ................. Next Friday
4 (go/alone?) ................... No, with a friend
5 (travel/by car?) .............. No, by train
6 (where/stay?) ................. In a hotel

2. How long are you going for?

3. When are you leaving?

4. Are you going alone?

5. Are you travelling by car?

6. Where are you staying?

Quảng cáo

Bài 2: Tom wants you to visit him, but you are very busy. Look at your diary for the next few days and explain to him why you can't come

1. Tom: Can you come on Monday evening?

    You: Sorry, but I'm playing volleyball

2. Tom: What about Tuesday evening then?

    You: No, not Tuesday, I ....

3. Tom: And Wednesday evening?

    You: .......

4. Tom: Well, are you free on Thursday?

    You: I'm afraid not, ....

2. I'm working late

3. I'm going to the theatre

4. I'm meeting Julia

Bài 3: Have you arranged to do anything at these times? Write sentences about yourself.

1. (this evening) I'm going out this evening. or I'm not doing anything this evening

2. (tomorrow morning) I

3. (tomorrow evening)

4. (next Sunday)

5. (choose another day or time)

2. I'm working tomorrow morning

3. I'm not doing anything tomorrow evening

4. I'm playing football next Sunday

5. I'm going to a party this evening

Quảng cáo

Bài 4: Put the verb into the more suitable form, present continuous or present simple.

1. I'm going(go) to the cinema this evening.

2. Does the film begin (the film/begin) at 3:30 or 4:30?

3. We .... (have) a party next Saturday.Would you like to come?

4. The art exhibition .... (finish) on 3 May

5. I .... (not/go) out this evening. I .... (stay) at home.

6. .... (you/do) anything tomorrow morning? "No, I'm free. Why?"

7. We .... (go) to an concert tonight. It .... (start) at 7:30

8. I .... (leave) now. I've come to say goodbye.

9. A: Have you seen Liz recently?

    B: No, but we .... (meet) for lunch next week

10. You are on the train to London and you ask another passenger:

Excuse me. What time .... (this train/ get) to London?

11. You are talking to Helen:

Helen, I .... (go) to the supermarket .... (you/come) with me?

12. You and a friend watching television. You say:

I'm bored with this programme. What time .... (it/end)

13. I .... (not/use) the car this evening so you can have it

14. Sue .... (come) to see us tomorrow. She .... (travel) by train and her train .... (arrive) at 10.15

3. are having

4. finishes

5. am not going… am staying

6. are you doing

7. are going ... starts

8. am leaving

9. are meeting

10. does this train get

11. am going… are you coming

12. does it end

13. am not using

14. is coming ... is travelling ... arrives

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.