Bài tập trợ động từ trong tiếng AnhBài tập trợ động từ trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập trợ động từ trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Trợ động từ trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập trợ động từ:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Complete each sentence with an auxiliary verb (do/was/could ...). Sometimes the verb must be negative (don't/wasn't ...)

1. I wasn't tired but my friend were.

2. I like hot weather but Ann ....

3. "Is Colin here?" "He .... five minutes ago, but I think he's gone home now."

4. Liz said she might phone later this evening but I don't think she ....

5. "Are you and Chris coming to the party?" "I .... but Chirs ...."

6. I don't know whether to apply for the job or not. Do you think I ....

7. "Please don't tell anybody what I said." "Don't worry I ...."

8. "You never listen to me." "Yes I ...."

9. "Can you play a musical instrumen." "No but I wish I ...."

10. "Please help me." "I'm sorry. I .... if I .... , but I ...."

2. doesn't

3. was

4. will

5. am ….isn't

6. should

7. won't

8. do

9. could

10. would .... could .... can't

Quảng cáo

Bài 2: You never agree with Sue. Answer in the way shown

1. I'm hungry. Are you? I'm not.

2. I'm not tired. Aren't you? I am.

3. I like football. .................

4. I didn't enjoy the film. .................

5. I've never been to Australia. .................

6. I thought the exam was easy. .................

3. Do you? I don't

4. Didn't you? I did

5. haven't you? I have

6. Did you? I didn't

Bài 3: You are talking to Tina. If you're om the same position as Tina reply with So ... or Neither ... as in the first example. Otherwise ask questions as in the second example:

1. I'm feeling tired. So am I.

2. I work hard. Do you? What do you do?

3. I watched television last night. .......................

4. I won't be at home tomorrow. .......................

5. I like reading. I read a lot. .......................

6. I'd like to live somewhere else. .......................

7. I can't go out tonight. .......................

Example answers:

3. So did I or Did you? what did you watch?

4. Neither will I or Won't you? where will you be?

5. So do I

6. so would I

7. neither can I

Quảng cáo

Bài 4: In these conversations you are B. Read the information in brackets and then answer with I think so, I hope not ...

1. (You don't like rain)

    A: Do you think it will rain?

    B: (hope) I hope not.

2. (You need more money quickly)

    A: Do you think you'll get a pay rise soon?

    B: (hope)

3. (You think Diane will probably get the job that she applied for)

    A: Do you think Diane will get the job?

    B: (expect)

4. (You're not sure whether Barbara is married – probably not )

    A: Is Barbara married?

    B: (think)

5. (You are the receptionist at a hotel. The hotel is full)

    A: Have you got a room for tonight?

    B: (afraid)

6. (You're at a party.You have to leave early)

    A: Do you have to leave early?

    B: (afraid)

7. (Ann normally works every day, Monday to Friday. Tomorrow is Wednesday.)

    A: Is Ann working tomorrow?

    B: (suppose)

8. (You are going to a pary. You can't stand John.

    A: Do you think John will be at the party?

    B: (hope)

9. (you're not sure what time the concert is – probably 7.30)

    A: Is the concert at 7.30.

    B: (think)

2. I hope so

3. I expect so

4. I don't thibnk so

5. I'm afraid not

6. I'm afraid so

7. I suppose so.

8. I hope not

9. I think so

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.