Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập giới từ in, at, on (Chỉ nơi chốn):

Bài 1: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:

the window    your coffee    the mountains    that tree

my guitar    the river    the island    the next garge

1. Look at those people swimming in the river.

2. One of the strings .... is broken.

3. There's something wrong with the car. We'd better stop .... .

4. Would you like sugar .... ?

5. The leaves .... are a beautiful colour.

6. Last year we had wonderful skiing holiday .... .

7. There's nobody living .... . Its uninhabited.

8. He spends most of the day sitting .... and looking outside.

2. on my guitar

3. at the next garage

4. in your coffee

5. on that tree

6. in the mountains

7. on the island

8. at the window

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences with in, at or on.

1. There was a long quece of people at the bus stop.

2. Nicola was wearing a silver ring .... her little finger.

3. There was an accident .... the crossroads this morning.

4. I wasn't sure whether I had come to the right office. There was no name .... the door.

5. There are some beautiful trees .... the park.

6. You'll find the sports results .... the back page of the newspaper.

7. I wouldn't like an office job. I couldn't spend the whole day sitting .... a desk.

8. My brother lives .... a small village .... the south–west of England.

9. The man the police are looking for has a scar .... his right cheek.

10. The headquarters of the company are .... Milan.

11. I like that picture hanging .... the wall .... the kitchen.

12. If you come here by bus, get off .... the stop after the traffic lights.

Quảng cáo

2. on

3. at

4. on

5. in

6. on

7. at

8. in a small village .... in the south–west

9. on

10. in

11. on the wall .... in the kitchen

12. at

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.