100 Bài tập In Case có đáp ánBài viết 100 Bài tập In Case có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách sử dụng cách sử dụng In Case từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập In Case có đáp án

Bài tập In Case (phần 1)

Bài 1: Barbara is going for a long walk in the country. You think she should take:

some chocolate    a map    an anorak    a camera    some water

You think she should take these things because:

It's possible she'll get lost she might get hungry
Perhaps she'll be thirsty maybe it will rain
She might want to take some photographs

What do you say to Barbara? Write sentences with in case:

1. Take some chocolate withy you in case you get hungry.

2. Take ................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. Take a map with you in case you get lost.

3. Take an anorak with you in case it rains.

4. Take a camera with you in case you want to take some photographs.

5. Take some water with you in case you're thirsty.

Quảng cáo

Bài 2: What do you say in these situations? Use in case.

1. It's possible that Mary will need to contact you, so you give her your phone number.

You say: Here's my phone number in case you need to contact me.

2. A friend of yours is going away for a long time. Maybe you won't see her again before she goes, so you decide to say goodbye now.

You say: I'll say goodbye now ............................. .

3. You are shopping in a supermarket with a friend. You think you have everything you need,but perhaps you've forgotten somethi. Your friend has the list. You ask her to check it.

You say: Can you ........................................... ?

4. You are giving a friend some advice about using a computer. You think he should back up his files because the computer might crash (and he would lose all his data).

You say: You should back up ................................ .

Đáp án & Hướng dẫn:

2. I'll say goodbye now in case I don't see you again.

3. Can you check the list in case we've forgotten something.

4. You should back up your flies in case the computer crashes.

Bài 3: Write sentences with in case.

1. There was a possibility that Jane would call. So I left my phone switched on.

I left my phone swiched on in case Jane called.

2. Mike thought that he might forget the name of the book. So he wrote it down.

He wrote down ....................................

3. I thought my parents might be worried about me. So I phoned them.

I phoned .........................................

4. I sent an email to Liz but she didn't reply. So I sent aother email because perhaps she hadn't received the first one.

I sent ...........................................

5. I met some people when I was on holiday in France. They said they might come to London one day. I live in London, so I gave them my address.

I gave ..........................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. He wrote down the name in case he forgot it.

3. I phoned my parents in case they were worried.

4. I sent another email in case she hadn't received the first one.

5. I gave them my address in case they came to London.

Quảng cáo

Bài 4: Put in in case or if.

1. I'll draw a map for you in case you have difficulty finding our house.

2. You should tell the police if you have any information about the crime.

3. I hope you'll come to London sometime .... you come, you can stay with us.

4. This letter is for SuSan. Can you give it to her .... you see her?

5. Write your name and address on your bag .... you lose your bag.

6. Go to the lost property office .... you lose your bag.

7. The burglar alarm will ring .... somebody tries to break into the house.

8. You should lock your bike to something .... somebody tries to steal it.

9. I was advised to get insurance .... I needed medical treatment while I was abroad.

Đáp án & Hướng dẫn:

3. if

4. if

5. in case

6. if

7. if

8. in case

9. in case

Bài tập In Case (phần 2)

Bài 1: Barbara is going for a long walk in the country. You think she should take:

some chocolate a map an anorak a camera some water

You think she should take these things because:

It's possible she'll get lost she might get hungry
Perhaps she'll be thirsty maybe it will rain
She might want to take some photographs

What do you say to Barbara? Write sentences with in case:

1. Take some chocolate withy you in case you get hungry.

2. Take ................................................

3. .....................................................

4. .....................................................

5. .....................................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. Take a map with you in case you get lost.

3. Take an anorak with you in case it rains.

4. Take a camera with you in case you want to take some photographs.

5. Take some water with you in case you're thirsty.

Bài 2: What do you say in these situations? Use in case.

1. It's possible that Mary will need to contact you, so you give her your phone number.

You say: Here's my phone number in case you need to contact me.

2. A friend of yours is going away for a long time. Maybe you won't see her again before she goes, so you decide to say goodbye now.

You say: I'll say goodbye now ............................. .

3. You are shopping in a supermarket with a friend. You think you have everything you need,but perhaps you've forgotten somethi. Your friend has the list. You ask her to check it.

You say: Can you ........................................... ?

4. You are giving a friend some advice about using a computer. You think he should back up his files because the computer might crash (and he would lose all his data).

You say: You should back up ................................ .

Đáp án & Hướng dẫn:

2. I'll say goodbye now in case I don't see you again.

3. Can you check the list in case we've forgotten something.

4. You should back up your flies in case the computer crashes.

Bài 3: Write sentences with in case.

1. There was a possibility that Jane would call. So I left my phone switched on.

I left my phone swiched on in case Jane called.

2. Mike thought that he might forget the name of the book. So he wrote it down.

He wrote down ....................................

3. I thought my parents might be worried about me. So I phoned them.

I phoned .........................................

4. I sent an email to Liz but she didn't reply. So I sent aother email because perhaps she hadn't received the first one.

I sent ...........................................

5. I met some people when I was on holiday in France. They said they might come to London one day. I live in London, so I gave them my address.

I gave ..........................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. He wrote down the name in case he forgot it.

3. I phoned my parents in case they were worried.

4. I sent another email in case she hadn't received the first one.

5. I gave them my address in case they came to London.

Bài 4: Put in in case or if.

1. I'll draw a map for you in case you have difficulty finding our house.

2. You should tell the police if you have any information about the crime.

3. I hope you'll come to London sometime .... you come, you can stay with us.

4. This letter is for SuSan. Can you give it to her .... you see her?

5. Write your name and address on your bag .... you lose your bag.

6. Go to the lost property office .... you lose your bag.

7. The burglar alarm will ring .... somebody tries to break into the house.

8. You should lock your bike to something .... somebody tries to steal it.

9. I was advised to get insurance .... I needed medical treatment while I was abroad.

Đáp án & Hướng dẫn:

3. if

4. if

5. in case

6. if

7. if

8. in case

9. in case

Ngữ pháp cách sử dụng In Case

I. Nghĩa “ In case”

- In case là một trong những cụm từ được dùng nhiều nhất trong tiếng anh và có nghĩa là “ phòng khi”

II. Cấu trúc và cách dùng

- Trong một câu, in case mang nghĩa là “phòng khi, đề phòng”. Ta dùng in case để dự đoán một sự việc/hành động nào đó có khả năng xảy ra (the possibility of something happening)

- In case + một mệnh đề (S + V)

Ex:

- I’ll buy some more food in case Elsa comes. (Tôi mua thêm đồ ăn phòng khi Elsa đến)

- Jane might come tonight. I don’t want to go out in case she comes. (Jane có thể đến vào tối nay. Tôi không muốn ra ngoài phòng khi cô ấy đến).

Lưu ý:

- Không nên sử dụng “will” sau in case. Thay vào đó, hãy sử dụng thì hiện tại đơn (present simple tense) khi đề cập đến tương lai (Thì hiện tại mang nghĩa tương lai trong tiếng Anh).

- Ta sử dụng từ just sau in case (just in case) trong trường hợp mà khả năng xảy ra điều phỏng đoán là rất nhỏ.

Ex: It may rain – You’d better take an umbrella just in case it does. (Trời có thể mưa – Bạn nên mang ô phòng khi trời mưa

Phân biệt in case với các cấu trúc dễ nhầm lẫn

In case và in case of

- In case + clause (= Because it may/might happen)

Ex: In case I forget, please remind me of my promise (Phòng khi tôi quên, hãy nhắc tôi về lời hứa của tôi nhé)

- In case of + N (= if there is/there are)

Ex: In case of emergency, you should call 113 (Trong trường hợp khẩn cấp, bạn nên gọi cho 113)

In case và if

Is case cũng có thể được dịch là “nếu” giống như if. Tuy nhiên, in case không hoàn toàn giống if. Ta sẽ nhìn thấy sự khác nhau ở in case và if theo ví dụ dưới đây:

In case

If

We’ll study English in case we have a English test.

– Ở đây, sử dụng in case có nghĩa chúng tôi có thể có bài kiểm tra và chúng tôi sẽ học tiếng Anh. Dù có bài kiểm tra tiếng Anh hay không, chúng tôi cũng đã học tiếng Anh rồi.

We’ll study English if we have a English test.

– Khi sử dụng if có nghĩa, chúng tôi sẽ chỉ học tiếng Anh khi có bài kiểm tra. Còn nếu không có bài kiểm tra, chúng tôi sẽ không học.

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên