100 Bài tập Quite, Rather, Pretty và Fairly có đáp án100 Bài tập Quite, Rather, Pretty và Fairly có đáp án

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Quite, rather, pretty và fairly trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Quite, rather, pretty và fairly trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Quite, rather, pretty và fairly:

Bài 1: Complete the sentences using quite + the following:

famous    good    hungry    late    noisy    often    old    surprised

1. I'm surprised you haven't heard of her. She's quite famous.

2. I'm ..... . Is there anything to eat?

3. "How were the photographs you took?" "..... . Better than usual."

4. I go to the cinema ..... - maybe once a month.

5. We live near a very busy road, so it's often ..... .

6. I didn't expect Laura to contact me. I was ..... when she phoned.

7. I went to bed ..... last night, so I'm a bit tired this morning.

8. I don't know exactly when these houses very build, but they're ..... .

2. quite hungry

3. quite good

4. quite often

5. quite noisy

6. quite surprised

7. quite late

8. quite old

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences using quite + the following :

a busy day    a good voice    a nice time

a lot of traffic    a nice day    a long way

a strong wind

1. The weather was better than we had expected. It was quite a nice day.

2. Tom often sings. He's got ..... .

3. The bus stop wasn't very near the hotel. We had to walk ..... .

4. It's warm today, but there's ..... .

5. The journey took longer than I expected. There was ..... .

6. I'm tired. I've had ..... .

7. Our holiday was OK. We had ..... .

2. quite a good voice

3. quite a long way

4. quite a strong wind

5. quite a lot of traffic

6. quite a busy day

7. quite a nice time

Bài 3: Use your own ideas to complete these sentence es. Use rather + adjective.

1. The weather isn't so good. It's rather cloudy.

2. I enjoyed the film, but it was ..... .

3. The hotel we stayed at wasn't very good. I was ..... .

4. I think it's ..... that Chris went away without telling anybody.

5. Lucy doesn't like having to wait. Sometimes she's ..... .

Example answer:

2. rather long

3. rather disappointed

4. rather strange

5. rather impatient

Quảng cáo

Bài 4: What does quite mean in these sentences? Tick (v) the right meaning

More than a little,less than very completely
1. It's quite cold. You'd better wear your coat ....v..... .........
2. "Are you sure?" "Yes, quite sure." ......... ....v.....
3. Maria's English is quite good. ......... .........
4. I couldn't believe it. It was quite incredible. ......... .........
5. My bedroom is quite big. ......... .........
6. I'm quite tired. I think I'll go to bed. ......... .........
7. I quite agree with you. ......... .........

3. more than a little

4. completely

5. more than a little

6. more than a little

7. completely

Bài 5: Complete these sentences using quite + the following:

different    impossible    right    safe    sure    true    unnecessary

1. I didn't believe her at first, but in fact what she said was quite true.

2. You won't fall. The ladder is ...................... .

3. I'm afraid I can't do what you ask. It's ........... .

4. I couldn't agree with you more. You are ............ .

5. You can't compare the two things. They are ......... .

6. You needn'r have done that. It was ................. .

7. I think I saw them go out, but I'm not ............. .

2. quite safe

3. quite impossible

4. quite right

5. quite different

6. quite unnecessary

7. quite sure

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác