100 Bài tập Enough và Too có đáp án | Bài tập Too và Enough100 Bài tập Enough và Too có đáp án | Bài tập Too và Enough

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập enough và too trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Enough và too trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập enough và too:

Bài 1: Complete the sentences using enough + the following words:

big    chairs    cups    fit    milk    money

qualifications    room    time    warm    well

1. I can't run very fat. I'm not fit enough.

2. Some of us had to sit on the floor because there weren't enough chairs.

3. I'd like to buy a car, but I haven't got .... at the moment

4. Have you got .... in your coffee or would you like some more?

5. Are you .... ? Or shall I switch on the hearing?

6. It's only a small car. There's isn't .... for all of us.

7. Steve didn't feel .... to go to work this morning.

8. I enjoyed my trip to Paris,but there wasn't .... to do everything I wanted.

9. Do you think I've got .... to apply for the job?

10. Try this jacket on and see if it's .... for you.

11. There weren't .... for everybody to have coffee at the same time.

3. enough money

4. enough milk

5. warm enough

6. enough room

7. well enough

8. enough time

9. enough qualifications

10. big enough

11. enough cups

Quảng cáo

Bài 2:Complete the answer to the questions. Use too or enough + the word(s) in brackets.

1. Are they going to get married?

(old) No, they're not old enough to get married.

2. I need to talk to you about something.

(busy) Well, I'm afraid I'm .... to you now.

3. Let's go to the cinema.

(late) No, it's .... to the cinema.

4. Why don't we sit outside?

(warm) It's not .... outside.

5. Would you like to be a politician?

(shy) No, I'm .... a politicitan.

6. Would you like to be a teacher?

(patience) No,I haven't got .... a teacher.

7. Did you hear what he was saying?

(far away) No, we were .... what he was saying.

8. Can he read a newspaper in English.

(English) No, he doesn't know .... a newspaper.

2. too busy to talk

3. too late to go

4. warm enough to sit

5. too shy to be

6. enough patience to be

7. too far away to hear

8. enough English to read

Quảng cáo

Bài 3: Make one sentence from two. Complete the new sentence using too or enough.

1. We couldn't carry the boxes. They were too heavy.

The boxes were too heavy to carry.

2. I can't drink this coffee. It's too hot.

This coffee is ...................... .

3. Nobody could move the piano. It was too heavy.

The piano ........................... .

4. Don't eat these apples. They're not ripe enough.

These apples ........................ .

5. I can't explain the situation. It is too complicated.

The situation ....................... .

6. We couldn't climb over the wall. It was too high.

The wall ............................ .

7. Three people can't sit on this sofa. It isn't big enough.

This sofa ........................... .

8. You can't see some things without a microscope. They are too small.

Some ................................ .

2. This coffee is too hot to drink.

3. The piano was too heavy to move

4. These apples aren't ripe enough to eat

5. The situation is too complicated to explain

6. The wall was too high to climb over

7. This sofa isn't enough for three people

8. Some things are too small to see without a microscope.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác