100 Bài tập tính từ đuôi Ing và Ed có đáp án100 Bài tập tính từ đuôi Ing và Ed có đáp án

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing và -ed trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tính từ tận cùng bằng -ing và -ed trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tính từ tận cùng bằng -ing và -ed:

Bài 1: Complete the sentences for each situation. Use the word in brackets + -ing or –ed.

1. The film wasn't as good as we had expected. (disappoint...)

    a The film was disappointing.

    b We were disappointed with the film.

2. Donna teaches young children. It's a very hard job, but she enjoys it. (exhaust...)

    a She enjoys her job but it's often ............... .

    b At the end of a day's work, she is often ........ .

3. It's been raining all day. I hate this weather. (depress...)

    a This weather is ............... .

    b This weather makes me ............... .

    c It's silly to get ...... because of the weather.

4. Clare is going to Mexico next month. She has never been there before. (excit...)

    a It will be an ....... experience for her.

    b Going to new places is always ............... .

    c She is really ...... about going to Mexico.

2. a exhausting

    b exhausted

3. a depressing

    b depressed

    c depressed

4. a exciting

    b exciting

    c excited

Quảng cáo

Bài 2: Choose the correct word.

1. I was disappointing/disappointed with the film. I had expected it to be better. (disappointed is correct)

2. Are you interesting/interested in football?

3. The football match was very exciting/excited. I enjoyed it.

4. It's sometimes embarrassing/embarrassed when you have to ask people for money.

5. Do you easily get embarrassing/embarrassed?

6. I had never expected to get the job. I was really amazing/amazed when I was offered ot.

7. She has really learnt very fast. She has made astonishing/astonished progress.

8. I didn't find the situation funny. I was not amusing/amused.

9. It was a really terrifying/terrified experience. Afterwards everybody was very shocking/shocked.

10. Why do you always look so boring/bored? Is your life really so boring/bored?

11. He's one of the most boring/bored people I've ever met. He never stops talking and he never says anything interesting/interested.

2. interested

3. exciting

4. embarrassing

5. embarrassed

6. amazed

7. astonishing

8. amused.

9. terrifying .... shocked

10. bored .... boring

11. boring .... interesting

Quảng cáo

Bài 3: Complete each sentence using a word from the box:

amusing/amused     annoying/annoyed     boring/bored

confusing/confused    disgusting/disgusted     exciting/excited

exhausting/exhausted    interesting/interested    surprising/surprised

1. He works very hard. It's not surprising that he's always tired.

2. I've got nothing to do. I'm .... .

3. The teacher's explanation was .... . Most of the students didn't understand it.

4. The kitchen hadn't been cleaned for ages. It was really .... .

5. I seldom visit are galleries. I'm not particularly .... in art.

6. There's no need to get .... just because I'm a few minutes late.

7. The lecture was .... I fell asleep.

8. I've been working very hard all day and now I'm .... .

9. I'm starting a new job next week. I'm very .... about it.

10. Steve is very good at telling funny stories. He can be very .... .

11. Liz is a very .... person. She know a lot, she's travelled a lot and she's done lots of different things.

2. bored

3. confusing

4. disgusting

5. interested

6. annoyed

7. boring

8. exhausted

9. excited

10. amusing

11. interesting

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác