Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng AnhBài tập much, many, little, few, a lot, plenty

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Much, many, little, few, a lot, plenty trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập much, many, little, few, a lot, plenty:

Bài 1: In some of these sentences much is incorrect or unnatural. Change much to many or a lot where necessary. Write OK if the sentence is correct.

1 We didn't spend much money. OK
2 Sure drinks much tea. a lot of tea
3 Joe always puts much salt on his food. ............
4 We'll have to hurry.We haven't got much time. ............
5 It cost much to repair the car. ............
6 Did it cost much to repair the car? ............
7 I don't know much people in this town. ............
8 I use the phone much at work. ............
9 There wasn't much traffic this morning. ............
10 You need much money to travel round the world. ............

3. a lot of salt

4. OK

5. It cost a lot

6. OK

7. many people or a lot of people

8. I use the phone a lot

9. OK

10. a lot of money

Quảng cáo

Bài 2:

Complete the sentences using plenty + the following:

hotels    money    room    things    to see    time    to learn

1. There's no need to hurry. There's plenty of time.

2. He's got no financial problems. He's got .........................

3. Come and sit with us. There's ...................................

4. She knows a lot, but she still has ...............................

5. It's an interesting town to visit. There .........................

6. I'm sure we'll find somewhere to stay. ...........................

2. He's got plenty of money

3. There's plenty of room.

4. .... she still has plenty to learn

5. There are plenty of things to see.

6. There are plenty of hotel.

Bài 3: Put in much/many/few/little (one word only)

1. She isn't very popular. She has few friends.

2. Ann is very busy these days. She has .... free time.

3. Did you take .... photographs when you were on holiday?

4. I'm not very busy today. I haven't got .... to do.

5. This is a very modern city. There are .... old building.

6. The weather has been very dry recently. We've had .... rain.

7. "Do you know Rome?" "No, I haven't been there for .... years."

2. little

3. many

4. much

5. few

6. little

7. many

Quảng cáo

Bài 4: Put in a where necessary. Write OK if the sentence is already complete.

1. She is lucky. She has few problems.

--> OK

2. Things are not going so well for her. She has few problems.

--> a few problems

3. Can you lend me few dollars?

4. There was little traffic so the journey didn't rake very long.

5. I can't give you a decision yet. I need little time to think.

6. It was a surprise that he won the match. Few people expected him to win.

7. I don't know much Spanish – only few words.

8. I wonder how Sam is. I haven't seen him for few months.

3. a few dollars

4. Ok

5. a little time

6. OK

7. only a few words

8. a few months

Bài 5: Put in little/a little/few/a few

1. Gary is very busy with his job. He has little time for other things.

2. Listen carefully. I'm going to give you .... advice.

3. Do you mind if I ask you .... question?

4. It's not a very interesting place to visit, so ....tourises come here.

5. I don't think Jill would be a good teacher. She's got .... patience.

6. "Would you like milk in your coffee?" "Yes, .... "

7. This is a very boring place to live. There's .... to do.

8. "Have you ever been to Paris?" "Yes, I've been there .... times."

2. a little

3. a few

4. few

5. little

6. a little

7. little

8. a few

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.