Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng AnhBài tập động từ khuyết thiếu could

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu could trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu could:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1:Answer the question with a suggestion. Use could

1. Where shall we go for our holidays?

(to Scotland) We could go to Scotland.

2. What shall we hve for dinner tonight?

(fish) We ...........................

3. When shall I phone Angela?

(now) You ...........................

4. What shall I give Ann for her birthday?

(a book).............................

5. Where shall we hang this pic ture?

(in the kitchen).......................

2. We could have fish

3. You could phone now

4. You could give her a book

5. We could hang it in the kitchen

Quảng cáo

Bài 2:In some of these sentences you need could (not can). Change the sentences where necessary.

1. The story can be true but I don't think it is.

--> could be true

2. It's a nice day. We can go for a walk.

--> OK (could go is also possible)

3. I'm so angry with him. I can kill him.

4. If you're hungry we can have dinner now.

5. It's so nice here.I can stay here all day but unfortunately I have to go.

6. A: Where's my bag.Have you seen it?

B: No,but it can be in the car.

7. Peter is a keen musician.He plays the flute and he can also play the piano.

8. A: I need to borrow a camera

B: You can borrow mine.

9. The weather is nice now,but it can change later.

3. I could kill him

4. OK

5. I could stay here all day

6. it could be in the car

7. OK

8. OK

9. it could change later

Bài 3: Complete the sentences. Use could or could have + suitable verb

1. A: What shall we do this evening?

B: I don't mind. We could go to the cinema.

2. A: I had very boring evening at home yesterday.

B: Why did you stay at home? You .... out with us.

3. A: There's an interesting job advertised in the paper. You .... for it.

B: What sort of job? Show me the advertisenment.

4. A: How was your exam? Was it difficult?

B: It wasn't so bad. It .... worse.

5. A: I got very wet walking home in the rain last night.

B: Why did you walk?. You .... a taxi

6. A: Where shall we meet tomorrow?

B: Well, I .... to your house if you like.

2. could have come

3. could apply

4. could have been

5. could have got

6. could come

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences. Use couldn't or couldn't have + these verbs

be    be    come    find    get    live    wear

1. I couldn't live in a big city. I'd hate it.

2. We had a really good holida. It couldn't have been better.

3. I .... that hat. I'd look silly and people would laugh at me.

4. We managed to find the restaurant you recommended, but we .... it without the map that you drew for us.

5. Paul has to get up ap 4 o'clock every morning. I don't know how he does it. I .... up at that time every day.

6. The staff at the hotel were really nice when we stayed there last summer. They .... more helpful.

7. A: I tried to phone you last week. We had a party and I wanted to invite you.

B: That was nice of you, but I .... anyway. I was away all last week.

3. couldn't wear

4. couldn't have found

5. couldn't get

6. couldn't have been

7. couldn't have come

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.