Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 1)Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 1)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ + giới từ:

Bài 1: You ask somebody to explain things that you don't understand. Write questions beginning Can you explain ...?

1. (I don't understand this word.)

Can you explain this word to me?

2. (I don't understand what you mean)

Can you explain to me what you mean?

3. (I don't understand the problem)

Can you explain ...................?

4. (I don't understand the problem)

Can ...............................?

5. (I don't understand how this machine works)

...................................?

6. (I don't understand what I have to do )

...................................?

3. Can you explain this question to me?

4. Can you explain the problem to me?

5. Can you explain to me how this machine works?

6. Can you explain to me what I have to do?

Quảng cáo

Bài 2: Put in to where necessary. If the sentence is already complete, leave the space empty.

1. I know who she is, but I've never spoken to her.

2. Why didn't you answer ..–.. my letter?

3. I like to listen .... the radio while I'm having breakfast.

4. We'd beeter phone .... the restaurant to reserve a table.

5. "Did Mike apologize .... you?" "Yes, he said he was very sorry."

6. I explained .... everybody for all the help they had given up.

7. I thanked .... everybody for all the help they ad given me.

8. Ask me what you like, and I'll try and answer .... your questions.

9. Mike described .... me exactly what happened.

10. Karen won't be able to help you, so there's no point in asking ....her.

3. to

4. –

5. to

6. to

7. –

8. –

9. to

10. –

Bài 3: Complete the sentence. Use the following verbs + the correct preposition:

explain    glance    laugh    listen    point    speak    throw    throw

1. I look stupid with this haircut. Everybody will laugh at me.

2. I don't understand this. Can you explain it to me?

3. Sue and Kevin had an argument and now they're not .... one another.

4. Be careful with those scissors! Don't .... them .... me!

5. I .... my watch to see what the time was.

6. Please .... ,me! I've got something important to tell you.

7. Don't .... stones .... the birds! It's cruel.

8. If you don't qant that sandwich, .... it .... the birds. They'll eat it.

3. speaking to

4. point them at

5. glanced at

6. listen to

7. throw stones at

8. throw it to

Quảng cáo

Bài 4:Put in to or at.

1. I wrote to the hotel complaining about the poor service we had received.

2. Look .... these flowers. Aren't they pretty?

3. Please don't about .... me! Try to calm down.

4. I saw Sue as I was cycling along the road. I shouted .... her, but she didn't hear me.

5. Don't listen .... what he says. He doesn't know what he's talking about.

6. What's so funny? What are you laughing .... ?

7. Do you think I could have a look .... your magazine, please?

8. I'm a bit lonely. I need somebody to talk ....

9. She was so angry she threw a book .... the wall.

10. The woman sitting opposite me on the train kept starting .... me.

11. Can I speak .... you a moment? There's something I want to ask you.

2. at

3. at

4. to

5. to

6. at

7. at

8. to

9. at

10. at

11. to

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.