Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 1)Bài tập động từ khuyết thiếu should

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu should:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: For each situation write a sentence with should or shouldn't + the following

go away for a few days     go to bed so late    

look for another job      Put some pictures on the walls    

take a photograph     use her car so much

1. Liz needs a change.

--> She should go away for a few days

2. Your salary is very low.

--> You ..........................

3. Jack always has difficulty getting up.

--> He ...................

4. What a beautiful view!

--> You .............

5. Sue drives everywhere. She never walks.

--> She...................

6. Bill's room isn't very interesting.

--> .................

2. You should look for another job.

3. He shouldn't go to bed so late.

4. You should take a photograph.

5. She shouldn't use her car so much

6. He should put some pictures on the walls.

Quảng cáo

Bài 2: Read the situations and write sentences with I think/I don't think /... should

1. Peter and Cathy are planning to get married. You think it's a bad idea.

I don't think they should get married.

2. Jane has a bad cold but plans to go out this evening. You don't think this is a good idea.

You say to her: ......................

3. Peter needs a job. He's just seen an advertisement for a job which you think would be ideal for him, but he's not sure whether to apply or not.

You say to him: I think ......................

4. The government wants to increase taxes, but don't think this is a good idea.

...............................

2. I don't think you should go out

3. I think you should apply for it/ ...for the job.

4. I don't think the government should increase taxes.

Bài 3: Complete the sentences with should + the verb in brackets

1. Diane should pass the exam. She's been studying very hard (pass)

2. You missed a great party last night. You should have come. (come)

3. We don't see you enough. You .... and see us more often (come)

4. I'm in a difficult position. What do you think I .... ?(do)

5. I'm sorry that I didn't take your advice. I .... wath you said (do)

6. I'm playing tennis with Jane tomorrow. She .... - she's much better than me (win)

7. We lost the match but we ..... We were the better team. (win)

8. "Is Mike here yet?" "Not yet, but he .... here soon." (be)

9. I posted the letter three days ago, so it .... by now (arrive)

3. should come

4. should do

5. should have done

6. should winble.

7. should have won

8. should be

9. should have arrived

Quảng cáo

Bài 4: Read the situations and write sentences with should/shouldn't. Some of the sentences are past and some are present.

1. I'm feeling sick.I ate too much.

I shouldn't have eaten so much.

2. That man on the motorbike isn't wearing a helmer. That's dangerous.

He should be wearing a helmet.

3. When we got to the restaurant, there were no free tables. We hadn't reserved one.

We ..................

4. The notice says that the shop is open every day from 8.30. It is 9 o'clock now but the shop isn't open yet.

..........................

5. The speed limit is 30 miles an hour, but Kate is doing 50.

She ..................

6. Laura gave me her address, but I didn't write it down. Now I can't remember it.

I ......................

7. I was driving behind another car. Suddenly the driver in front stopped without and I drove into the back of his car. It wasn't my fault.

The driver in front ..................

8. I walked into a wall.I was looking behind me. I wasn't looking where I was going.

......................................

3. We should have reserved a table.

4. The shop should be open

5. She shouldn't ve be doing / She shouldn't be driving so fast

6. I should have written down her address/ I should have written her address down

7. The driver in front should't have stopped without warning/ .... shouldn't have stopped so suddenly.

8. I should have been looking where I was going/ I shouldn't have been looking behind me.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.