Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập động từ khuyết thiếu should

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu should trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu should:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write a sentence (beginning in the way shown) that me the same as the first sentence

1. "I think it would be a good idea to see a specialist", the doctor said to me.

The doctor recommended that I should see a specialist.

2. "You really must stay a little longer", she said to me

She insisted that I ...................

3. "Why don't you visit the museum after lunch", I said to them

I suggested that .....................

4. "You must pay the rent by Friday", the landlord said to us.

The landlord demanded that .................

5. "Why don't you go away for a few days?", Jack said to me.

Jack suggested that ................

2. I should stay/ I stay/ I stayed a little longer.

3. they should visit/ they visit/ they visited the museum after lunch.

4. we should pay/ we pay / we paid the rent by Friday.

5. I should go/ I go / I went away for a few day.

Quảng cáo

Bài 2:Are these sentences right or wrong?

1 a Tom suggested that I should look for another job. OK
b Tom suggested that I look for another job. ......
c Tom suggested that I looked for another job. ......
d Tom suggested me to look for another job. ......
2 a Where do you suggest I go for my holiday? ......
b Where do you suggest me to go for my holiday? ......
c Where do you suggest I should go for my holiday? ......

1. b OK

    c OK

2. a OK

    b wrong

    c OK

Bài 3: Complete the sentences using should + the following

ask    be    leave    listen    say    worry

1. It's strange that he should be late. He's usually on time.

2. It's funny that you .... that. I was going to say the same thing.

3. It's only natural that presents .... about their children.

4. Isn't it typical of Joe that he .... without saying goodbye to anybody.

5. I was surprised that they .... me for advice. What advice could I give them?

6. I'm going to give you all some essential information, so it's important that everybody .... very carefully.

2. should say

3. should worry

4. should leave

5. should ask

6. should listen

Quảng cáo

Bài 4: Use the words in brackets to complete these sentences. Use if ... should ....

1. I'm going out now. If Tom should phone, tell him I'll call him back this evening. (Tom/phone)

2. I've hung the washing out to dry on the balcony. ................ Can you bring the washing in, please? (it/rain)

3. I think everything will be OK. ................ any problems, I'm sure we'll be able to solve them. (there/be)

4. I don't want anyone to know where I'm going. ........... just say that you don't know (anyone/ask)

Write sentences 3 and 4 again this time beginning with should:

5. (3) Should ..... , I'm sure we'll be able to solve them.

6. (4) ........, just say that you don't know.

2. If it should rain

3. If there should be

4. If anyone should ask

5. Should there be any problems

6. Should anyone ask

Bài 5:

Complete the sentences using I +should +the following

buy    keep    phone    wait

1. "Shall I leave now?" "No, I should wait a bit longer."

2. "Shall I throw these things away?" "No, .... them. You may need them."

3. "Shall I go and see Paul?" "Yes, but .... him first."

4. "Is it worth repairing this TV set?" "No, .... a new one."

2. I should keep

3. I should phone

4. I should buy

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.