Bài tập Had better trong tiếng AnhBài tập Had better

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập Had better trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Had better trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập Had better:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or had better not. Use the words in brackets

1. Your're goig out for a walk with Tom. It looks as if it might rain. You say to Tom:

(an umbrella) We'd better take an umbrella.

2. Michael has just cut himself.It's a bad cut. You asy to him:

(a plaster) .........................

3. You and Kare plan to go to a restaurant this evening. It's a popular restaurant. You say to Kare:

(reserve) .........................

4. Jill doesn't look very well – not well enough to go to work. You say to her:

(work) .........................

5. You received the phone bill four weeks ago but you haven't paid it yet. If you don't pay soon, you could be in trouble. You say to yourself:

(pay) .........................

6. You want to go out but you're expecting an important phone call. You say your friend:

(go out) .........................

7. You and Liz are going to the theatre.You've missed the bus and you don't want to be late. You say to Liz:

(a taxi) .........................

2. You'd better put a plaster on it.

3. We'd better reserve a table.

4. You'd better not go to work

5. I'd better pay the phone bill

6. I'd better not go out

7. We'd better take /get a taxi

Quảng cáo

Bài 2: Put in had better where suitable. If had better is not suitable use should

1. I have an appointment in ten minutes. I'd better go now or I'll be late.

2. It's a great film. You should go and see it. You'll really like it

3. I .... get up early tomorrow. I've got a lot to do.

4. When people are driving, they .... keep their eyes on the road.

5. I'm glad you came to see us. You .... come more often.

6. She'll be upset if we don't invite her to the wedding so we .... invite her.

7. These biscuits are delicious. You .... try one.

8. I think everybody .... learn a foreign language.

3. 'd better

4. should

5. should

6. 'd better

7. should

8. should

Bài 3: Complete the sentences. Sometimes you need only one word, sometime two.

1. a. I need some money. I'd better go to the bank.

    b. John is expecting you to phone him. You .... better phone him now.

    c. "Shall I leave the window open?" "No, you'd better .... it."

    d. We'd better leave as soon as possible, .... we?

2. a. It's time the government .... something about the problem.

    b. It's time something .... about the problem

   c. I think it's about time you .... about other people instead of only thinking about yourself.

1. b. 'd /had

    c. close/shut

    d. hadn't

2. a. did

    b. was done

    c. thought

Quảng cáo

Bài 4: Read the situations and write sentences with It's time (somebody did something)

1. You think the children should be in bed. It's already 11 o'clock.

It's time the children were in bed.

2. You haven't had a holiday for a very long time. You need one now.

It's time I .............................................

3. You're sitting on a train waiting for it to leave the station. It's already five minutes late.

.............................................

4. You enjoy having parties. You haven't had one for a long time.

.............................................

5. The company you work for has been badly managed for a long time. You think some changes should be made.

.............................................

6. Andrew has been doing the same job for the last ten years. He should try something else.

.............................................

2. It's time I had a holiday.

3. It's time the train left.

4. It's time I /we had a party.

5. It's tie some changes were made.

6. It's time he tried something else.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.