100 Bài tập Had better có đáp ánBài viết 100 Bài tập Had better có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách sử dụng Had better từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập Had better có đáp án

Bài tập Had better (phần 1)

Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or had better not. Use the words in brackets

1. Your're goig out for a walk with Tom. It looks as if it might rain. You say to Tom:

(an umbrella) We'd better take an umbrella.

2. Michael has just cut himself.It's a bad cut. You asy to him:

(a plaster) .........................

3. You and Kare plan to go to a restaurant this evening. It's a popular restaurant. You say to Kare:

(reserve) .........................

4. Jill doesn't look very well – not well enough to go to work. You say to her:

(work) .........................

5. You received the phone bill four weeks ago but you haven't paid it yet. If you don't pay soon, you could be in trouble. You say to yourself:

(pay) .........................

6. You want to go out but you're expecting an important phone call. You say your friend:

(go out) .........................

7. You and Liz are going to the theatre.You've missed the bus and you don't want to be late. You say to Liz:

(a taxi) .........................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. You'd better put a plaster on it.

3. We'd better reserve a table.

4. You'd better not go to work

5. I'd better pay the phone bill

6. I'd better not go out

7. We'd better take /get a taxi

Quảng cáo

Bài 2: Put in had better where suitable. If had better is not suitable use should

1. I have an appointment in ten minutes. I'd better go now or I'll be late.

2. It's a great film. You should go and see it. You'll really like it

3. I .... get up early tomorrow. I've got a lot to do.

4. When people are driving, they .... keep their eyes on the road.

5. I'm glad you came to see us. You .... come more often.

6. She'll be upset if we don't invite her to the wedding so we .... invite her.

7. These biscuits are delicious. You .... try one.

8. I think everybody .... learn a foreign language.

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better

4. should

5. should

6. 'd better

7. should

8. should

Bài 3: Complete the sentences. Sometimes you need only one word, sometime two.

1. a. I need some money. I'd better go to the bank.

    b. John is expecting you to phone him. You .... better phone him now.

    c. "Shall I leave the window open?" "No, you'd better .... it."

    d. We'd better leave as soon as possible, .... we?

2. a. It's time the government .... something about the problem.

    b. It's time something .... about the problem

   c. I think it's about time you .... about other people instead of only thinking about yourself.

Đáp án & Hướng dẫn:

1. b. 'd /had

    c. close/shut

    d. hadn't

2. a. did

    b. was done

    c. thought

Quảng cáo

Bài 4: Read the situations and write sentences with It's time (somebody did something)

1. You think the children should be in bed. It's already 11 o'clock.

It's time the children were in bed.

2. You haven't had a holiday for a very long time. You need one now.

It's time I .............................................

3. You're sitting on a train waiting for it to leave the station. It's already five minutes late.

.............................................

4. You enjoy having parties. You haven't had one for a long time.

.............................................

5. The company you work for has been badly managed for a long time. You think some changes should be made.

.............................................

6. Andrew has been doing the same job for the last ten years. He should try something else.

.............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. It's time I had a holiday.

3. It's time the train left.

4. It's time I /we had a party.

5. It's tie some changes were made.

6. It's time he tried something else.

Bài tập Had better (phần 2)

Bài 1: Read the situations and write sentences with had better or had better not. Use the words in brackets

1. Your're goig out for a walk with Tom. It looks as if it might rain. You say to Tom:

(an umbrella) We'd better take an umbrella.

2. Michael has just cut himself.It's a bad cut. You asy to him:

(a plaster) .........................

3. You and Kare plan to go to a restaurant this evening. It's a popular restaurant. You say to Kare:

(reserve) .........................

4. Jill doesn't look very well – not well enough to go to work. You say to her:

(work) .........................

5. You received the phone bill four weeks ago but you haven't paid it yet. If you don't pay soon, you could be in trouble. You say to yourself:

(pay) .........................

6. You want to go out but you're expecting an important phone call. You say your friend:

(go out) .........................

7. You and Liz are going to the theatre.You've missed the bus and you don't want to be late. You say to Liz:

(a taxi) .........................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. You'd better put a plaster on it.

3. We'd better reserve a table.

4. You'd better not go to work

5. I'd better pay the phone bill

6. I'd better not go out

7. We'd better take /get a taxi

Bài 2: Put in had better where suitable. If had better is not suitable use should

1. I have an appointment in ten minutes. I'd better go now or I'll be late.

2. It's a great film. You should go and see it. You'll really like it

3. I .... get up early tomorrow. I've got a lot to do.

4. When people are driving, they .... keep their eyes on the road.

5. I'm glad you came to see us. You .... come more often.

6. She'll be upset if we don't invite her to the wedding so we .... invite her.

7. These biscuits are delicious. You .... try one.

8. I think everybody .... learn a foreign language.

Đáp án & Hướng dẫn:

3. 'd better

4. should

5. should

6. 'd better

7. should

8. should

Bài 3: Complete the sentences. Sometimes you need only one word, sometime two.

1. a. I need some money. I'd better go to the bank.

b. John is expecting you to phone him. You .... better phone him now.

c. "Shall I leave the window open?" "No, you'd better .... it."

d. We'd better leave as soon as possible, .... we?

2. a. It's time the government .... something about the problem.

b. It's time something .... about the problem

c. I think it's about time you .... about other people instead of only thinking about yourself.

Đáp án & Hướng dẫn:

1. b. 'd /had

c. close/shut

d. hadn't

2. a. did

b. was done

c. thought

Bài 4: Read the situations and write sentences with It's time (somebody did something)

1. You think the children should be in bed. It's already 11 o'clock.

It's time the children were in bed.

2. You haven't had a holiday for a very long time. You need one now.

It's time I .............................................

3. You're sitting on a train waiting for it to leave the station. It's already five minutes late.

.............................................

4. You enjoy having parties. You haven't had one for a long time.

.............................................

5. The company you work for has been badly managed for a long time. You think some changes should be made.

.............................................

6. Andrew has been doing the same job for the last ten years. He should try something else.

.............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. It's time I had a holiday.

3. It's time the train left.

4. It's time I /we had a party.

5. It's tie some changes were made.

6. It's time he tried something else.

Ngữ pháp Had better

1. Had better có nghĩa là gì?

Better là tính từ (cấp so sánh của good) có nghĩa là hơn; tốt hơn; khá hơn; hay hơn; cải thiện hơn.

Had better dịch theo nghĩa đen có nghĩa là làm cho tốt hơn; cải tiến; cải thiện hơn; mang chiều hướng tích cực hơn.

Tuy nhiên trong Tiếng Anh “had better” lại được sử dụng với ý nghĩa như một động từ khuyết thiếu có nghĩa là nên làm gì; tốt hơn là làm gì.

2. Cách dùng Had better

2.1. Cấu trúc Had better

Had better viết tắt là ’d better

Had better được sử dụng với cấu trúc:

Khẳng định : S + had better + Verb (nguyên mẫu)+…

=> Sau Had better là một động từ nguyên mẫu (infinitive) không To.

Phủ định: S + had better + not +Verb (nguyên mẫu)+…

Câu hỏi: Had better + S + Verb (nguyên mẫu)+…+?

Ví dụ:

  • You had better go to the dentist now.

(Bạn nên đi đến bác sĩ nha khoa ngay bây giờ.)

  • We had better go to the petrol station. The tank is nearing empty.

(chúng ta nên đi đến trạm đổ xăng. Bình xăng sắp hết rồi.)

  • I think that she had better not go out tonight. It is going to rain.

(Tôi nghĩ rằng cô ấy không nên đi ra ngoài trời tối nay. Trời sắp mưa rồi.)

2.2. Cách dùng

Had better được sử dụng để khuyên bảo ai đó nên thực hiện hành động gì; phải làm gì trong hoàn cảnh cụ thể. Nếu không làm thì có thể gặp rắc rối hoặc vấn đề nguy hiểm.

Had better thường được sử dụng trong văn nói;

- Diễn tả sự đe dọa, nếu không làm sẽ dẫn đến kết quả không tốt

Eg: You’d better turn the volume down before your dad gets home.

(Bạn tốt hơn nên vặn nhỏ loa đi trước khi bố bạn về.)

- Diễn tả sự khẩn trương

Eg: You’d better run faster, the train is going to depart.

(Bạn nên chạy nhanh hơn nữa, tàu sắp qua rồi.)

Lưu ý: Had better mang ý nghĩa khuyên bảo mạnh hơn Should và Ought to, và chỉ dùng khi có tình huống cụ thể.

3. It's Time

3.1. Cấu trúc

It’s (high) time + (for O) + to V.

It’s time to buy a new car.

(Đã đến lúc phải mua cái ô tô mới rồi.)

It’s (high) time + S + Vqkđ.

It’s high time we set out.

(Đã đến lúc chúng ta lên đường.)

3.2. Cách dùng

It’s (high) time ……….: đã đến lúc nên làm gì

It’s time (for sb) to do sth: Chúng ta dùng It’s time (for sb) to do sth để nói về việc đã đến lúc một người nào đó nên làm một việc gì đó.

+ It's about time sb did st / It’s about time (for sb) to do sth.

Ví dụ: It’s about time Hoa and Nam left.

Dịch nghĩa: Đã đến lúc Hoa và Nam phải rời đi rồi.

+ It’s high time sb did / It’s high time (for sb) to do sth.

Chúng ta thêm high hoặc about vào trước “time” nhằm mục đích nhấn mạnh hơn sự vật, sự việc. Chúng ta thường sử dụng cấu trúc này nếu trong những trường hợp khẩn cấp.

Ví dụ:

- He is 25 years old now. It’s high time he found a job, young man.

Dịch nghĩa: Anh ta đã 20 tuổi. Đã đến lúc anh ấy phải đi tìm một công việc rồi, chàng trai trẻ.

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên