Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong tiếng AnhBài tập động từ khuyết thiếu Would

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu Would trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu Would:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1:Write sentences about yourself. Imagine things you would like or wouldn't like.

1. (a place you'd love to live) I'd love to live by the sea.

2. (a job you wouldn't like to do) ...........................

3. (something you would love to do) ..........................

4. (something that would be nice to have) ....................

5. (a place you'd like to go to) ............................

Example answers:

2. I wouldn't like to be a teacher

3. I'd love to learn to fly a phone

4. It would be nice to have a big garden.

5. I'd like to go on Mexico

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences using would + the following verbs

be    do    enjoy    enjoy    have    pass    stop

1. They helped us alot. I don't know what we would have done without their help.

2. You should go and see the film. You ..... it.

3. It's a pity you couldn't come to the concert yesterday. You .... it.

4. Shall I apply for the job or not? What .... you .... in my position?

5. I was in a hurry when I saw you. Otherwise, I .... to talk.

6. We took a taxi home last night but got stuck in the traffic. It ..... quicker to walk.

7. Why don't you go and see Clare? She ..... very pleased to see you.

8. Why didn't you do the exam? I'm sure you ..... it

9. In an ideal world everybody ..... enough to eat.

2. 'd enjoy/would enjoy

3. 'd have enjoyed / would have enjoyed

4. would you do

5. 'd have stopped / would have stopped

6. would have been

7. 'd be / would be

8. 'd have passed /would have passed

9. would have

Bài 3: Write sentences using promised + would/wouldn't

1. I wonder why Laura is late. She promised she wouldn't be late.

2. I wonder why Steve hasn't phoned. He promised .............

3. Why did you tell Jane what I said? You ....................

4. I'm surprised they didn't wait for us. They ...............

2. He promised he'd phone / ....he would phone.

3. You promised you wouldn't tell her.

4. They promised they'd wait ..... they would wait.

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences. Use wouldn't + suitable verb

1. I tried to warn him, but he wouldn't listen to me.

2. I asked Amanda what had happened but she .... me.

3. Paul was very angry about what I'd said and .... to me for two weeks

4. Martina insisted or carrying all her luggage. She .... me help her.

2. wouldn't rell

3. wouldn't speak

4. wouldn't let

Bài 5: These sentences are about things that often happened in the past. Complete the sentences using would + the following:

forget    help    shake    share    walk

1. Whenever Richard was angry, he would walk out of the room.

2. We used to live next to a railway line. Every time a train went past, the house ....

3. George was a very kind man. He .... always .... you had a problem.

4. Brenda was always very generous. She didn't have much, but she .... what she had with every one else.

5. You could never rely on Joe. It didn't matter how many times you reminded him to do something, he .... always .....

2. would shake

3. would always help

4. would share

5. would always forget

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.