Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn)Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn) trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập giới từ on, at, in (Chỉ nơi chốn):

Bài 1: Complete the sentences. Use in, at or on + the following:

the west coast    the world    the back of the class    the sky

the front row    the right    the back of this card    the way to work

1. It was a lovely day. There wasn't a cloud in the sky.

2. In most countries people drive .....

3. What is the tallest buiding .....?

4. I usually buy a newspaper .... in the morning.

5. San Francisco is .... of the United States.

6. We went to the theatre last night. We had seats ......

7. I couldn't hear the teacher. She spoke quietly and I was sitting ......

8. I don't haeve your address. Could you write it .... ?

2. on the right

3. in the world

4. in the way to work

5. on the went coast

6. in the front now

7. at the back of the class

8. on the back of this card

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences with in, at or on.

1. Write your name at the top of the page.

2. Is your sister .... this photograph? I don't recognize her.

3. I didn't feel very well when I woke up, so I stayed .... bed.

4. We normally use the front entrance to the building but there's another one .... the back.

5. Is there anything interesting .... the paper today?

6. There was a list of names, but my name wasn't .... the list.

7. .... the end of the street,there is a path leading to the river.

8. I love to look up at the starts .... the sky at night.

9. When I'm a passenger in a car, I prefer to sit .... the front.

10. It's a very small village. You probably won't find it .... your map.

11. Joe works .... the furniture department of a large store.

12. Paris is .... the river Seine.

13. I don't like cities. I'd much prefer to live .... the country.

14. My office is .... the top floor. It's .... the left as you come out of the lift.

2. in

3. in

4. at

5. in

6. on

7. at

8. in

9. in

10. on

11. in

12. on

13. in

14. on .... on

Quảng cáo

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.