100 Bài tập cách sử dụng own và mine có đáp án100 Bài tập cách sử dụng own và mine có đáp án

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập cách sử dụng own và mine trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Cách sử dụng own và mine trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập cách sử dụng own và mine:

Bài 1: Write new sentences with the same meaning. Change the underlined words and use the structure shown:

1. I am meeting one of my friends tonight.

I'm meeting a friend of mine tonight.

2. We met one of your relatives.

We met a .........................

3. Henry borrowed one of my books.

Henry ............................

4. Liz invited some of her friends to her flat.

Liz ..............................

5. We had dinner with one of our neighbours.

..................................

6. I went on holiday with two of my friends.

..................................

7. Is that man one of your friends?

..................................

8. I met one of Jane's friends at the party.

..................................

2. We met a relative of yours.

3. Henry borrowed a book of mine.

4. Liz invited some friends of her to her flat.

5. We had dinner with a neighbor of ours.

6. I went on holiday with two friends of mine.

7. Is that man a friend if yours?

8. I met a friend of Jane's at the party.

Quảng cáo

Bài 2:Complete the sentences using my own/ your own ... + the following:

bedroom business opinions private beach words

1. I share a kitchen and bathroom but I have my own bedroom.

2. Gary doesn't think the same as me. He's got ...........................

3. Julia is fed up with working for other people. She wants to start .....

4. We stayed at a luxury hotel by the sea. The hotel had .................

5. In the test we had to read a story and then write it in ...............

2. his own opinions

3. her own business

4. its own (private) beach

5. our own words

Bài 3: Complete the sentences using my own/ your own ....

1. Why do you want to borrow my car? Why don't you use your own car?

2. How can you blame me? It's not my fault. It's ....................

3. She's always using my ideas. Why can't she use ...................?

4. Please don't worry about my problems. You've got .................

5. I can't make his decisions for him . He must make ................

2. Your own fault

3. her own ideas

4. your own problems

5. his own decisions

Bài 4: Complete the sentences using my own/your own ...Use the following verbs:

    bake    cut    make    write

1. Brian never goes to the hairdresser.

He cuts his own hair.

2. Mary doesn't often buy clothes.

She usually .......................

3. We don't often buy bread.

We usually .......................

4. Paul is a singer. He sings songs written by other people but he

also .................

2. makes her own clothes

3. bake/make our own bread

4. writes his own songs

Quảng cáo

Bài 5: Complete the sentences using on my own/ by myself ...

1. Did you go on holiday on your own?

2. I'm glad I live other people. I wouldn't like to live on ....

3. The box was too heavy for me to lift by ....

4. Who was Tom with when you saw him? Nobody. He was by ....

5. Very young children should not go swimmingg by ....

6. I don't think she knows many people. When I see her, she is always by ....

7. I don't like strawberries with cream. I like them on ....

8. Do you like working with other people or do you prefer working by ....?

9. We had no help decorating the flat. We did it completely on ....

10. I went out with Sally because she didn't want to go out on ....

2. my own

3. myself

4. himself

5. themselves

6. herself

7. their own

8. yourself

9. our own

10. her own

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác