Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng AnhBài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập câu hỏi đuôi trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu hỏi đuôi trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập câu hỏi đuôi:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1:Put a question tag on the end of these sentences.

Question Tags Answers
1. Kate won't be late, will she? No, she's never late.
2. You're tired, aren't you? Yes, a little.
3. You've got a camera, .................? Yes, I've got two actually.
4. You weren't listening, ...............? Yes, I was.
5.Sue doesn't know Ann, ................? No, they've never met.
6.Jack's on holiday, ...................? Yes, he's in Potugal.
7.Kate's applied for the job, ..........? Yes, but she won't get it.
8.You can speak German, ................? Yes, but not very fluently.
9.He won't mind if I use his phone, ....? No, of course he won't.
10.There are a lot of people here, .....? Yes, more than I expected.
11.Let's go out tonight, ...............? Yes, that would be great.
12. This isn't vary interesting, ........? No, not very.
13. I'm too impatient, ..................? Yes, you are sometimes.
14. You wouldn't tell anyone, ....... ? No, of course not.
15.Helen has lived here a long time, ...? Yes 20 years.
16.I shouldn't have lost my temper, ....? No, but never mind.
17.He'd never met her before, ..........? No, that was the first time.
18.Don't drop that vase, ...............? No, don't worry.

3. haven't you

4. were you

5. does she

6. isn't he

7. hasn't she

8. can't you

9. will be

10. aren't there

11. shall we

12. is it

13. aren't it

14. would you

15. hasn't she

16. should I

17. had be

18. will you

Quảng cáo

Bài 2: Read the situation and write a sentence with a question tag. In each situation you are asking your friend to agree with you.

1. You look out of the window. The sky is blue and the sun is shining. What do you say to your friend?

(nice day) It's a nice day, isn't it?

2. You're with a friend outside a restaurant. You're looking at the prices which are very high. What do you say?

(expensive) It ................................

3. You and a colleague have just finished a training course. You really enjoyed it. What do you say to your colleague?

(great) The course ................................

4. Your friend's hair is much shorter than when you last met. What do you say to her/him?

(have/your hair/cut) You ................................

5. You and a friend are listening to a woman singing. You like her voice very much. What do you say to your friend?

(a good voice) She ................................

6. You are trying on a jacket in a shop. You look in the mirror and you don't like what you see. What do you say to your friend?

(not/look/very good ) It ................................

7. You and a friend are walking over a small wooden bridge. The bridge is very old and some parts are broken. What do you say?

(not/very safe) This bridge ................................

2. It's expensive, isn't it?

3. the course was great, wasn't it?

4. You've had your hait cut, haven't you?

5. She has a good voice, hasn't she?

6. It doesn't look very good, dose it?

7. This bridge isn't very safe, is it?

Quảng cáo

Bài 3:In these situations you are asking for information asking people to do things ...

1. You need a pen. Perhaps Jane has got one. Ask her.

Jane you haven't got a pen, have you?

2. Joe is just going out. You want him to get some stamps. Ask him.

Joe, you ........................

3. You're looking for Diane,Perhaps Kate shows where she is. Ask her.

Kate, you ........................

4. You need a bicycle pump.Perhaps Helen has got one. Ask her.

Helen, ........................

5. Ann has a car and you need a lift to the station. People she'll take you. Ask her.

Ann, ........................

6. You're looking for your keys Perhaps Robert has seen them. Ask him.

Roberts, ........................

2. Joe, you couldn't get some stamps, could you?

3. Kate you don't know where Diane is, do you ?

4. Helen, you haven't got a bicycle pump, have you?

5. Ann,you couldn't take me to the station could you ?

6. Robert you haven't seen my keys, have you?

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.