100 Bài tập For, During và While có đáp án100 Bài tập For, During và While có đáp án

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập For, During và While trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: For, During và While trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập For, During và While:

Bài 1: Put in for or during.

1. It rained for three days without stopping.

2. I fell asleep during the film.

3. I went to the theatre last night, I met Sue .... the interval.

4. Martin hasn't lived in Britian all his life. He lived in Brazil .... four years.

5. Production at the factory was seriously affected .... the strike.

6. I felt really ill last week, I could hardly eat anything .... three days.

7. I waited for you .... half an hour and decided that you weren't coming.

8. Sarah was very angry with me. She didn't speak to me .... a week.

9. We usually go out at weekends, but we don't often go out .... the week.

10. Jack started a new job a few weeks ago. Before that he was out of work .... six months.

11. I need a change. I think I'll go away .... a few days.

12. The president gave a long speech. She spoke .... two hours.

13. We were hungry when we arrived. We hadn't had anything to eat .... the journey.

14. We were hungry when we arrived. We hadn't had anything to eat .... eight hours.

3. during

4. for

5. during

6. for

7. for

8. for

9. during

10. for

11. for

12. for

13. during

14. for

Quảng cáo

Bài 2: Put in during or while.

1. We met a lot of interesting people while we were on holiday.

2. We met a lot of interesting people during our holiday.

3. I met Mike .... I was shopping.

4. .... I was on holiday, I didn't read any newspaper or watch TV.

5. .... our stay in Paris, we visited a lot of museums and galleries.

6. The phone rang three times .... we were having dinner.

7. The phone rang three times .... the night.

8. I had been away for many years .... that time, many things had changed.

9. What did they say about me .... I was out of the room?

10. I went go out for dinner last night. Unfortunately I began to feel ill .... the meal and had to go home.

11. Please don't interrupt me .... I'm speaking.

12. There were many interruptions .... the president's speech.

13. Can you lay the table .... I get the dinner ready?

14. We were hungry when we arrived. We hadn't had anything to eat .... we were travelling.

3. while

4. while

5. during

6. while

7. during

8. during

9. while

10. during

11. while

12. during

13. while

14. while

Quảng cáo

Bài 3: Use your own ideas to complete these sentences.

1. I fell asleep while I was watching television.

2. I fell asleep during the film.

3. I hurt my arm while ...................................

4. Can you wait here while ...............................

5. Most of the students looked bored during ..............

6. I was asked a lot of question during ..................

7. Don't open the car door while .........................

8. The lights suddenly went out while ....................

9. It started to rain during .............................

10. It started to rain while .............................

Example answer

3. I hurt my arm while I was doing the housework.

4. Can you wait here while I make a quick phone call?

5. Most of the student looked bored during the lesson.

6. I was asked a lot of questions during the interview.

7. Don't open the car door while the car is moving.

8. The light suddenly went out while we were having dinner .

9. It started to rain during the game.

10. It started to rain while we were walking home.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác