Bài tập so sánh nhất trong tiếng AnhBài tập so sánh nhất trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập so sánh nhất trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: So sánh nhất trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập so sánh nhất:

Bài 1: Comple the sentences. Use a superlative (-est or most ...) + a preposition (of or in)

1. It's a very good room. It is the best room in the hotel.

2. It's a very cheap restaurant. It's ..... the town.

3. It was a very happy day. It was ..... my life.

4. She's a very intelligent student. She ..... the class.

5. It's a very valuable painting . It ..... the gallery.

6. Spring is a very busy time for me. It ..... the year.

In the following sentences use one of + a superlative + a preposition.

7. It's a very good room. It is one of the best room in the hotel.

8. He's a very rich man. He' s one ..... Britian.

9. It's a very big castle. It ..... the team.

10. She's a good player. She ..... the team.

11. It was a very bad experience. It ..... my life.

12. He's a very dangerous criminal. He ..... the country.

2. It's the cheapest restaurant in the town.

3. It was the happiest day of my life.

4. She's the most intelligent student in the class.

5. It's the most valuable painting in the gallery.

6. It's the busiest time of the year.

8. He's one of the richest men in the world.

9. It's one of the biggest castles in Britain.

10. She's one of the best players in the team.

11. It was one of the worst experiences of my life.

12. He's one of the most dangerous criminals in the country.

Quảng cáo

Bài 2: Complet the sentenes. Use a superlative or a comparative.

1. We stayed at the cheapest hotel in the town. (cheap)

2. Our hotel was cheaper than all the others in the town. (cheap).

3. The United States is very large, but Canada is .... . (large)

4. What's .... country in the world? (small)

5. I wasn't feeling well yesterday, but I feel a bit .... today. (good)

6. It was an awful day. It was .... day of my life (bad)

7. What is .... sport in your country? (popular)

8. Evereet is .... mount ain in the world. It is .... than any other mountain. (high)

9. We had a great holiday. It was one of .... holiday we've ever had. (enjoyable)

10. I prefer this chair to the other one. It's .... . (comfortable)

11. What's .... way of getting from here to the station? (quick)

12. Sue and Kevin have got three daughters .... is 14 years old. (old)

3. larger

4. the smallest

5. better

6. the worst

7. the most popular

8. the highest mountain in the world

9. the most enjoyable

10. more comfortable

11. the quickest

12. the oldest

Quảng cáo

Bài 3: What do you say in these situation? Use a superlative + ever. Use the words in brackets.

1. You've just been to the cinema. The film was extremely boring. You tell your friend:

(boring/film/see) That's the most boring film I've ever seen.

2. Your friend has just told you a joke, which you think is very funny. You say:

(funny/joke /hear) That's ................................

3. You're drinking coffee with a friend. It's really good coffee. You say:

(good/coffee/taste) This .................................

4. You ar talking to a friend about Mary. Mary is very generous. You tell your friend about her:

(generous/person/meet) She ...............................

5. You hae just run ten kilomettres. You've never run furtherr than this. You say to your friend:

(far/run) That ...........................................

6. You decided to give up your job. Now you think this was a bad mistake. You say to your friend:

(bad/mistake/make) It ....................................

7. Your friend meets a lot of people,some of them famou. You ask your friend:

(famous/person/meet?)Who ................................?

2. That's the funniest joke I've ever heard.

3. This is the best coffee I've ever tasted.

4. She's the most generous.

5. That's the furthest I've ever run.

6. It's the worst mistake I've ever made.

7. Who's the most famous person you've ever met?

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.