Bài tập sở hữu cách trong tiếng AnhBài tập sở hữu cách trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập sở hữu cách trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Sở hữu cách trong tiếng AnhSở hữu cách và cấu trúc OF + NOUN trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập sở hữu cách:

Bài 1: In some of these sentences it would be more natural to use –'s or –'. Change the underlined parts where necessary.

1 Who is the owner of this restaurant? OK
2 Where are the children of Chirs? Chirs's children
3 Is this the umbrella of your friend? ........
4 Write your name at the top of the pages. ........
5 I've never met the daughter of Charles. ........
6 Have you met the son of Mary and Dan? ........
7 We don't know the cause of the problem. ........
8 Do we still have the newspaper of yesterday? ........
9 What's the name of this street? ........
10 What is the cost of a new computer? ........
11 The friends of your children are here. ........
12 The garden of our neighbours is very nice. ........
13 I work on the ground floor of the building. ........
14 The hair of Bill is very long. ........
15 I couldn't go to the party of Catherine. ........
16 What's the name of the woman who lies next door? ........
17 Have you seen the car of the parents of Mike? ........
18 What's the meaning of this expression? ........
19 Do you agree with the economic policy of the government? ........

3. your friend's umbrella

4. OK

5. Charles's daughter

6. Mary and Dan's son

7. OK

8. yesterday's newspaper

9. OK

10. OK

11. Your children's friends

12. Our neighbours' garden

13. OK

14. Bill's hair

15. Catherine's party

16. OK

17. Mike's parents' car

18. OK

19. OK (the government's economic policy is also correct)

Quảng cáo

Bài 2: What is another ways of saying these things? Use –'s

1 a hat for a woman a woman's hat
2 a name for a boy .............
3 clothes for children .............
4 a school for girls .............
5 a nest for a bird .............
6 a magazine for women .............

2. a boy's game

3. children's clothes

4. a girls' school

5. a bird's nest

6. a women's magazine

Bài 3: Read each sentence and write a new sentence beginning with the underlined words.

1. The meeting tomorrow has been cancelled.

Tomorrow's meeting has been cancelled.

2. The strom last week caused a lot of damage.

Last .....................................

3. The only cinema in the town has closed down.

The ......................................

4. The weather in Britain is very changeable.

..........................................

5. Tourism is the main industry in the region.

..........................................

2. Last week's storm caused a lot of damage.

3. The town's only cinema has closed down.

4. Britain's weather is very changeable.

5. The region's main industry in tourism.

Quảng cáo

Bài 4: Use the information given to complete the sentences

1. If I leave my house at 9 o'clock and drive to the airport I arrive at about 11.

So it's about two hours' drive from my house to the airport. (drive)

2. If I leave my house at 8:40 and walk to the centre, I get there at 9 o'clock.

So It's .... from my house to the centre. (walk)

3. I'm going on holiday on the 12th. I have to be back at work on the 26th.

So I've got .......... . (holiday)

4. I went to sleep at 3 o'clock this morning and woke up an hour later.

After that I couldn't sleep. So last night I only had ..... . (sleep)

2. twenty minutes' walk

3. two weeks' holiday/ fourteen days' holiday/ a fortnight's holiday

4. an/one hour's sleep

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.