Bài tập V + giới từ + V-ing trong tiếng AnhBài tập V + giới từ + V-ing trong tiếng Anh

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập V + giới từ + V-ing trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: V + giới từ + V-ing trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập V + giới từ + V-ing:

Bài 1: Complete each sentence using only one word.

1. Our neighbours apologized for making so much noise.

2. I feel lazy. I don't feel like .... any work.

3. I wanted to go out alone, but Joe insisted on .... with me.

4. I'm fed up with my job. I'm thinking of .... something else.

5. We have decided against .... a new car because we can't really afford it.

6. I hope you get in touch with me soon. I'm looking forward to .... from you.

7. The weather was extremely bad and this prevented us from .... out

8. The man who has been arrested is suspected of .... a false passport.

9. I think you should apologise to Sue for .... so rude to her.

10. Some parents don't approve of their children .... a lot of television.

11. I'm sorry I can't come to your party, but thank you very much for .... me.

2. doing

3. coming/going

4. doing/trying

5. buying/having

6. hearing

7. going

8. having/using

9. being

10. watching

11. inviting/asking

Quảng cáo

Bài 2: Complete each sentence using a preposition + one of the following verbs

carry    cause    escape    go    interrupt

live    see    solve    spend    walk

1. Do you feel like going out this evening?

2. It took us a long time but we finally succeded .... the problem.

3. I've always dreamed .... in a small house by the sea.

4. The driver of the other car accused me .... the accident.

5. There's a fence around the lawn to stop people .... on the grass.

6. Excuse me .... you, but may I ask you something?

7. Where are you thinking .... your holiday this year?

8. The guards weren't able to prevent the prisoner .... .

9. My bad wasn't very heavy, but Dan insisted .... if for me.

10. It's a pity Paul can't come to the party. I was really looking forward .... him.

2. in solving

3. of living

4. of causing

5. walking

6. for interrupting

7. of spending

8. from escapeing

9. on carrying

10. to seeing

Quảng cáo

Bài 3: Complete the following sentences:

1. KEVIN: It was nice of you to help me. Thanks very much.

Kevin thanks me for helping him.

2. TOM: I'll drive you to the station. I insist.

Tom insist .....................

3. DAN: I hear you got married. Congratulations!

Dan congratulates me ...........

4. JENNY: It was nice of you to come to see me. Thanks.

Jenny thanked ..................

5. KATE: I'm sorry I didn't phone ealier.

Kate apologised ................

6. JANE: You's selfish.

Jane accused ...................

2. on driving Ann to the station

3. on getting married

4. Sue for coming to see her

5. for not phoning earlier

6. me of being selfish

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.