100 Bài tập AS có đáp ánBài viết 100 Bài tập AS có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách sử dụng cách sử dụng AS trong Tiếng Anh từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập AS có đáp án

Bài tập AS (phần 1)

Bài 1: Use as to join sentences from the boxes:

1.We all waved goodbye to Liz We were driving along the road
2.We all smiled I was talking a hot dish out of the oven
3.I burnt myself She drove away
4.the crowed cheered We posted for the photograph
5.a dog ran out in front of the car The two teams ran onto the field

1. We all waved goodbye to Liz as she drove away.

2. ..............................................

3. ..............................................

4. ..............................................

5. ..............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. We all smiled as we posed for the photographs.

3. I burnt myself as I was taking a hot dish out of the oven.

4. The crowded cheered as the two teams ran onto the field.

5. A dog ran out in front of the car as we were driving along the road.

Quảng cáo

Bài 2: Join the sentences from the boxes. Begin each sentence with as.

1.it was a public holiday I went in
2.it was a nice day we came in very quietly
3.we didn't want to wake anybody up most of the shops were shut
4.the door was open we didn't know what time it was
5.none of us had a watch we went for a walk by the sea

1. As it was a public holiday, most of the shops were shut.

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. As it was a nice day, we went for a walk by the sea.

3. As we didn't want to wake anybody up, we came in very quietly.

4. As the door was open I went in.

5. As none of us had a watch, we didn't know what time it was.

Bài 3: What does as mean in these sentences?

because at the same time
1. As they live near me, I see them quite often. ..v.........
2. Kate slipped as she was getting off the bus. ........v...
3. As I was tried I went to bed early. ............
4. Unfortunately as I was parking the car, I hit the car behind. ............
5. As we climbed the hill we got more and more tired. ............
6. We decided to go out to eat as we had no food at home. ............
7. As we don't use the car very often we've decided to sell it. ............

Đáp án & Hướng dẫn:

3. because

4. at the same time as

5. at the same time as

6. because

7. because

Bài 4: In some of these sentences you need when (not as). Correct the sentences where necessary.

1. Julia got married as she was 22. When she was 22
2. As the day went on, the weather got worse. OK
3. He dropped the glass as he was taking it out of the cupboard. ................
4. My camera was stolen as I was asleep on the beach. ................
5. As I left school, I went to work in a shop. ................
6. The train slowed down as it approached the station. ................
7. I used to live near the sea as I was a child. ................

Đáp án & Hướng dẫn:

3. OK

4. when I was asleep on the beach

5. When I left school

6. OK

7. when I was a child

Quảng cáo

Bài 5:Use your own ideas to complete these sentences.

1. I saw you as ..........................................

2. It started to rain just as ............................

3. As I didn't have enough money for a taxi, .............

4. Just as I took the photograph, ........................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answer:

2. It started to rain just as we started playing tennis.

3. As I didn't have enough money for a taxi, I had to walk home.

4. Just as I took the photograph somebody walked in front of the camera.

Bài tập AS (phần 2)

Bài 1: Use as to join sentences from the boxes:

1. We all waved goodbye to Liz We were driving along the road
2. We all smiled I was talking a hot dish out of the oven
3. I burnt myself She drove away
4. the crowed cheered We posted for the photograph
5. a dog ran out in front of the car The two teams ran onto the field

1. We all waved goodbye to Liz as she drove away.

2. ..............................................

3. ..............................................

4. ..............................................

5. ..............................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. We all smiled as we posed for the photographs.

3. I burnt myself as I was taking a hot dish out of the oven.

4. The crowded cheered as the two teams ran onto the field.

5. A dog ran out in front of the car as we were driving along the road.

Bài 2: Join the sentences from the boxes. Begin each sentence with as.

1. it was a public holiday I went in
2. it was a nice day we came in very quietly
3. we didn't want to wake anybody up most of the shops were shut
4. the door was open we didn't know what time it was
5. none of us had a watch we went for a walk by the sea

1. As it was a public holiday, most of the shops were shut.

2. ........................................................

3. ........................................................

4. ........................................................

5. ........................................................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. As it was a nice day, we went for a walk by the sea.

3. As we didn't want to wake anybody up, we came in very quietly.

4. As the door was open I went in.

5. As none of us had a watch, we didn't know what time it was.

Bài 3: What does as mean in these sentences?


because at the same time
1. As they live near me, I see them quite often. ..v... ......
2. Kate slipped as she was getting off the bus. ...... ..v...
3. As I was tried I went to bed early. ...... ......
4. Unfortunately as I was parking the car, I hit the car behind. ...... ......
5. As we climbed the hill we got more and more tired. ...... ......
6. We decided to go out to eat as we had no food at home. ...... ......
7. As we don't use the car very often we've decided to sell it. ...... ......

Đáp án & Hướng dẫn:

3. because

4. at the same time as

5. at the same time as

6. because

7. because

Bài 4: In some of these sentences you need when (not as). Correct the sentences where necessary.

1. Julia got married as she was 22. When she was 22
2. As the day went on, the weather got worse. OK
3. He dropped the glass as he was taking it out of the cupboard. ................
4. My camera was stolen as I was asleep on the beach. ................
5. As I left school, I went to work in a shop. ................
6. The train slowed down as it approached the station. ................
7. I used to live near the sea as I was a child. ................

Đáp án & Hướng dẫn:

3. OK

4. when I was asleep on the beach

5. When I left school

6. OK

7. when I was a child

Bài 5:Use your own ideas to complete these sentences.

1. I saw you as ..........................................

2. It started to rain just as ............................

3. As I didn't have enough money for a taxi, .............

4. Just as I took the photograph, ........................

Đáp án & Hướng dẫn:

Example answer:

2. It started to rain just as we started playing tennis.

3. As I didn't have enough money for a taxi, I had to walk home.

4. Just as I took the photograph somebody walked in front of the camera.

Ngữ pháp cách sử dụng AS trong Tiếng Anh

1. Cách dùng 1: As có nghĩa là bởi vì

- Khác với Because, khi dùng As để giải thích lý do thì lý do đoc người nghe/ người độc đã biết rồi

VD:

As you failed the test, you will have to take the whole course again

( Vì bạn đã thi trượt, bạn phải học lại cả khóa học)

As Vietnam is next door to China, it has to be cautious with its foreign policies

( Vì Việt Nam nằm ngay sát bên giới Trung Quốc nên phải thận trọng với chính sách ngoại giao của mình)

2. Cách dùng 2: As có nghĩa là “ với tư cách là”

- Trong trường hợp này, sau As là một danh từ

VD:

He works in that hospital as a chief nurse

( Anh ấy làm việc ở bệnh viện này với cương vị là Y tá trưởng)

I am telling you this as a friend

( Tôi đang nói chuyện này với bạn với danh nghĩa là một người bạn)

3. Cách dùng 3: As có nghĩa là “ như”

- Với nghĩa “ như”, As được theo sau bởi một mệnh đề ( với chủ ngữ và vị ngữ)

VD:

As I said, English Grammar is not that difficult to understand

( Như tôi đã nói, ngữ pháp tiếng Anh thì không đến nỗi quá khó hiểu)

Please do as you are told

( Vui lòng làm y những gì bạn được bảo)

4. Cách dùng 4: As trong câu so sánh ngang bằng: as+ adj/ adv+ as…..

VD:

He is as tall as his father ( Anh ấy cao bằng bố của mình)

This task is not as easy as it looks ( Nhiệm vụ này nhìn tưởng dễ nhưng không dễ như vậy đâu)

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác