100 Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp ánBài viết 100 Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án chi tiết giúp bạn có thêm nguồn bài tập tự luyện để nắm vững cách sử dụng câu điều kiện loại 3 từ đó giúp bạn học tốt Ngữ pháp Tiếng Anh hơn.

100 Bài tập câu điều kiện loại 3 có đáp án

Bài tập câu điều kiện loại 3 (phần 1)

Bài 1:Put the verb into the correct:

1. I didn't know you were in hospital. If I'd known (I/know), I would have gone (I/go) to see you.

2. Sam got to the station just in time to catch the train to the airport. If .... (be /miss) the train, .... (he/miss) the flight.

3. I'm glad that you reminded me about Amanda's birthday. .... (I/forget). If .... (you/not/remind) me.

4. Unfortunately I forgot my address book when I went on holiday. If .... (I /have) your address, .... (I/send) you a postcard.

5. A: How was your holiday? Did you have a nice time?

B: It was OK, but .... (we/enjoy) it more if .... (the weather/ be) nicer.

6. I took a taxi to the hotel, but the traffic was bad .... (it/be) quicker if .... (I /walk).

7. I'm not tired. If .... (I/be) tired I'd go home now.

8. I wan't tired last night. If .... (I/be) tired I would have gone home earlier.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he'd missed the train, he would have missed his flight.

3. I'd have forgotten .... you hadn't reminded.

4. I'd had I have sent /I would have sent

5. We'd have enjoyed/ we would have enjoyed the weather had been

6. It would have been .... I'd walked/ I had walked

7. I were /was

8. I'd been / I had been

Quảng cáo

Bài 2:For each situation write a sentence beginning with if

1. I wasn't hungry, so I didn't eat anything.

If I'd been hungry, I would have eaten something.

2. The accident happened because the road was icy.

If the road ...........................

3. I didn't know that Joe had to get up early, so I didn't wake him up.

If I ...........................

4. I was able to buy the car only because Jane lent me the money.

...............................

5. Karen wasn't injured in the crash because she was wearing a seat belt.

...............................

6. You didn't have any breakfast – that's why you're hungry now.

...............................

7. I didn't get a taxi because I didn't have any money.

...............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If the road hadn't been icy, the accident would't have happened.

3. If I'd known, I'd have woken.

4. If Jane hadn't lent me the money, I wouldn't have been able to buy the car.

5. If Karen hadn't been wearing a seat belt, she 'd have been injured.

6. I you'd had, you wouldn't be hungry now.

7. If I'd had money, I would have got a taxi

Quảng cáo

Bài 3: Imagine that you are in these situations. For each situation write a sentence with I wish.

1. You've eaten too much and now you feel sick.

You say: I wish I hadn't eaten so much.

2. There was a job advertised in the newspaper. You decided no to apply for it. Now you think that your decision was wrong.

You say: I wish I ...........................

3. When you were younger you never learned to play a musical instrument. Now you regret this.

You say: ...........................

4. You've painted the gate red. Now you think that red was the wrong colour.

You say: ...........................

5. You are walking in the country. You'd like to take some photographs but you didn't bring your camera.

You say: ...........................

6. You have some unexpected guests. They didn't phone first to say they were coming. You are very busy and you are not prepared for them.

You say (to yourself): ...........................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. I wish I'd applied

3. I wish I'd learned to play a musical instrument

4. I wish I hadn't painted it red.

5. I wish I'd bought my camera.

6. I wish they'd phoned first

Bài tập câu điều kiện loại 3 (phần 2)

Bài 1:Put the verb into the correct:

1. I didn't know you were in hospital. If I'd known (I/know), I would have gone (I/go) to see you.

2. Sam got to the station just in time to catch the train to the airport. If .... (be /miss) the train, .... (he/miss) the flight.

3. I'm glad that you reminded me about Amanda's birthday. .... (I/forget). If .... (you/not/remind) me.

4. Unfortunately I forgot my address book when I went on holiday. If .... (I /have) your address, .... (I/send) you a postcard.

5. A: How was your holiday? Did you have a nice time?

B: It was OK, but .... (we/enjoy) it more if .... (the weather/ be) nicer.

6. I took a taxi to the hotel, but the traffic was bad .... (it/be) quicker if .... (I /walk).

7. I'm not tired. If .... (I/be) tired I'd go home now.

8. I wan't tired last night. If .... (I/be) tired I would have gone home earlier.

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If he'd missed the train, he would have missed his flight.

3. I'd have forgotten .... you hadn't reminded.

4. I'd had I have sent /I would have sent

5. We'd have enjoyed/ we would have enjoyed the weather had been

6. It would have been .... I'd walked/ I had walked

7. I were /was

8. I'd been / I had been


Bài 2:For each situation write a sentence beginning with if

1. I wasn't hungry, so I didn't eat anything.

If I'd been hungry, I would have eaten something.

2. The accident happened because the road was icy.

If the road ...........................

3. I didn't know that Joe had to get up early, so I didn't wake him up.

If I ...........................

4. I was able to buy the car only because Jane lent me the money.

...............................

5. Karen wasn't injured in the crash because she was wearing a seat belt.

...............................

6. You didn't have any breakfast – that's why you're hungry now.

...............................

7. I didn't get a taxi because I didn't have any money.

...............................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. If the road hadn't been icy, the accident would't have happened.

3. If I'd known, I'd have woken.

4. If Jane hadn't lent me the money, I wouldn't have been able to buy the car.

5. If Karen hadn't been wearing a seat belt, she 'd have been injured.

6. I you'd had, you wouldn't be hungry now.

7. If I'd had money, I would have got a taxi

Bài 3: Imagine that you are in these situations. For each situation write a sentence with I wish.

1. You've eaten too much and now you feel sick.

You say: I wish I hadn't eaten so much.

2. There was a job advertised in the newspaper. You decided no to apply for it. Now you think that your decision was wrong.

You say: I wish I ...........................

3. When you were younger you never learned to play a musical instrument. Now you regret this.

You say: ...........................

4. You've painted the gate red. Now you think that red was the wrong colour.

You say: ...........................

5. You are walking in the country. You'd like to take some photographs but you didn't bring your camera.

You say: ...........................

6. You have some unexpected guests. They didn't phone first to say they were coming. You are very busy and you are not prepared for them.

You say (to yourself): ...........................

Đáp án & Hướng dẫn:

2. I wish I'd applied

3. I wish I'd learned to play a musical instrument

4. I wish I hadn't painted it red.

5. I wish I'd bought my camera.

6. I wish they'd phoned first

Ngữ pháp câu điều kiện loại 3

1. Cấu trúc

If + S + had + V3/ed, S + would/could/might+ have + V3/ed

Ex: If he had had a map, He wouldn’t have got lost.

(Nếu anh ấy có bản đồ, anh ấy đã không bị lạc → Thực tế là anh ấy không mang bản đồ và bị lạc)

Lưu ý:

- Để làm được câu điều kiện loại 3, các bạn cần phải nắm kĩ bảng động từ bất quy tắc để chia thì cho đúng.

- Công thức nhớ nhanh: Câu điều kiện loại 2 lùi lại một thì sẽ thành câu điều kiện loại 3.

2. Cách dùng

Câu điều kiện loại 3 là câu điều kiện trái với thực tế đã xảy ra trong quá khứ, mang tính ước muốn.

3. Đảo ngữ câu điều kiện loại 3

Cấu trúc: Had + S + (not) + PP, S + would/could/might+ have + V3/ed

Ex: If you hadn’t encouraged me, I would have given up.

(Nếu bạn không động viên tôi, tôi sẽ từ bỏ.)

→ Had you not encouraged me, I would have given up.

4. Mệnh đề IF loại 3 thay bằng BUT FOR/ WITHOUT + Noun phrase

- But for/ Without/ Thanks to + Noun/ V_ing/ The fact that

- If it hadn’t been for + Noun/ V_ing/ The fact that

Trong đó:

- But for/ without: Nếu không vì - Thanks to: Nhờ vào

Ex: Without his money, we wouldn’t have been able to buy the house.

Xem thêm bài tập ngữ pháp Tiếng Anh có đáp án chi tiết hay khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.
Các loạt bài lớp 12 khác
Tài liệu giáo viên