Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh (Phần 2)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập tương lai gần trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tương lai gần trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tương lai gần:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write a question with going to for each situation

1. Your friend has won some money. You ask:

(what/do with it?) What are you going to do with it?

2. Your friend is going to a party tonight. You ask :

(what/wear?) .............................

3. Your friend has just bought a new table. You ask:

(where/put it) ..........................

4. Your friend has decided to have a party. You ask:

(who/invite) .............................

2. What are you going to wear?

3. Where are you going to pur it?

4. Who are you going to invite?

Quảng cáo

Bài 2: Read the situations and complete the dialogues.Use going to

1. You have decided to tidy your room this morning

FRIEND: Are you going out this morning?

YOU: No, I'm going to tidy my room.

2. You bought a sweater, but it doesn't fit you very well. You have decided to take it back.

FRIEND: That sweater is too big for you.

YOU: I know .....................

3. You have been offered a job, but not tot you have decided not to accept it.

FRIEND: I hear you've been offered a job.

YOU: That right, but .....................

4. You have to phone Sarah. It's morning now and you have decided to phone her tonight

FRIEND : Have you phoned Sarah yet?

YOU: No, .....................

5. You are in a restaurant. The food is awful and you've decided to complain.

FRIEND: This food is awful, isn't it?

YOU: Yes, it's disgusting. .....................

2. I'm going to take it back

3. I'm not going to accept it

4. I'm going to phone her tonight

5. I'm going to complain

Bài 3: What is going to happen in these situations? Use the words in brackets.

1. There are a lot of black clouds in the sky

(rain) It's going to rain.

2. It is 8.30, Tom is leaving his house. He has to be at work at 8.45 but the journey takes 30 minutes.

(late) He .........................................

3. There is a hole in the bottom of the boat. A lot of water is coming in through the hole.

(sink) The boat ....................................

4. Lucky and Chirs are driving. They is very little petrol leftin the tank. The nearest petrol station is a long way away.

(run out) They .....................................

2. He's going to be late

3. The boat is going to sink

4. They're going to run out of petrol

Quảng cáo

Bài 4: Complete the sentences with was/were going to + the following verbs:

buy    give up    have    phone    play    travel

1. We were going to travel by train, but then we decided to go by car instead

2. I .... some new clothes yesterday, but I was very busy and didn't have time to go to the shops

3. Martin and I .... tennis last week but he was injured

4. I .... Jane, but I decided to email her instead

5. A: When I last saw Tim, he .... his job

    B: That's right, but in the end he decided to stay when he was

6. We .... a party last week, but some of our friends couldn't come, so we cancelled it.

2. was going to buy

3. were going to play

4. was going to phone

5. was going to give up

6. were going to have

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.