Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập động từ khuyết thiếu may và might

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ khuyết thiếu may và might trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ khuyết thiếu may và might:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1: Write sentences with might

1. Where are you going for your holidays? ( to Ireland)

I haven't decided yet. I might go to Ireland.

2. What sort of car are you going to buy? (a Mercedes)

I'm not sure yet. I ...................

3. What are you doing this weekend ? (go to London)

I haven't decided yet. ..................

4. Where is Tom coming to see us? (on Saturday)

He hasn't said yet. ........................

5. Where are you going to hang this picture? (in the dinning room)

I haven't made up my mind yet. ........................

6. What's Julia going to do when she leaves school? (go to university)

She's still thinking about it. ......................

2. I might buy a Mercedes

3. I might go to London

4. He might come on Saturday

5. I might hang it in the dining room

6. She might go to university

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences using might + the following:

bite    break    need    rain    slip    wake

1. Take an umbrella with you when you go out. It might rain later.

2. Don't make too much noise. You .... the baby.

3. Be careful of that dog. It .... you

4. I don't think we should throw that letter away. We .... it later.

5. Be careful. The footpath is very icy. You .........

6. Don't let the children play in this room. They .... something.

2. might wake

3. might bite

4. might need

5. might slip

6. might break

Bài 3: Complete the sentences using might be able to or might have to + suitable verb

1. I can't help you, but why don't you ask Jane? She might be able to help you

2. I can't meet you this evening, but I .... you tomorrow.

3. I'm not working on Saturdaybut I .... on Sunday.

4. I can come to the meeting, but I .... before the end

2. might be able to meet

3. might have to work

4. might have to go

Quảng cáo

Bài 4: Write sentences with might not

1. I'm not sure that Liz will come to the party

Liz might not come to the party.

2. I'm not sure that I'll go out this evening.

I ..............................

3. I'm not sure that we'll get tickets for the concert.

We ..............................

4. I'm not sure that Sue will be able to come out with us this evening.

................................

2. I might not go out this evening

3. We might no get tickets for the concert

4. Sue might no be able to come out with us this evening

Bài 5: Read the situations and make sentences with might as well

1. You and a friend have just missed the bus. The buses run every hour.

YOU say: We'll have to wait an hour for the next bus. We might as well walk.

2. You have a free ticket for a concert. You're not very keen on the concert, but you decide to go

YOU say: I .... to the concert. It's pity to waste a free ticket.

3. You've just painted your kitchen. You still have a lot of paint, so why not paint the bathroom too?

YOU say: We ....... . There's plenty of paint left.

4. You and a friend are at home.You're bored. There's a film on TV starting in a few minutes

YOU say: ...... . There's nothing else to do.

2. I might as well go to the concert

3. We might as well paint the bathroom

4. We might as well watch the film

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.