Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 3)Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 3)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập mạo từ THE trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Mạo từ THE trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập mạo từ THE:

Bài 1: Choose four of these things and write whether you like them or not:

boxing    cats    fast food restaurant    football    hot weather

maths    opera    small children    rock music    zoos

Begin each sentence with one of these:

I like ..../I don't like ....

I love ..../I hate ....

I don't mind ....

I'm interested ..../I'm not interested in ....

1. I don't like hot weather very much.

2. ...................................

3. ...................................

4. ...................................

5. ...................................

2-5

I like cats.

I don't like zoos.

I don't mind fast food.

I don't mind fast food restaurants.

I'm not interested in football.

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences using the following. Use the where necessary.

(the) basketball (the) grass    (the) patience    (the) people

(the) questions    (the) meat    (the) information    (the) shops

(the) history    (the) water    (the) spiders    (the) lies

1. My favourite sport is basketball.

2. The information we were given wasn't correct.

3. Some people are afraid of .... .

4. A vegetarian is somebody who doesn't eat .... .

5. The test wasn't very difficult. I answered .... without difficulty.

6. Do you know .... who live next door.

7. .... is the study of the past.

8. George always tells truth. He never tells .... .

9. It was late when we arrived in the town, and .... were shut.

10. .... in the pool didn't look very clean so we didn't go for a swim.

11. Don't sit on .... . It's wet after the rain.

12. You need .... to teach young children.

3. spider

4. meat

5. the questions

6. the people

7. History

8. lies

9. the shops

10. The water

11. The grass

12. patience

Bài 3: Choose the correct form with or without the.

1. I'm afraid of dogs/the dogs. (dogs is correct)

2. Can you pass salt/the salt, please? (the salt is correct)

3. Apples/ The apples are good for you.

4. Look at apples/ the apples on that tree! They're very big.

5. Women/ The women live longer than men/the men.

6. I don't drink tea/ the tea. I don't like it.

7. We had a very good meal. Vegetables/The vegetables were especially good.

8. Life/The life is strange sometimes. Some very strange things happen.

9. I like skiing /the skiing but I'm not very good at it.

10. Who are people/ the people in this photographs?

11. What makes people/the people violent? What cause aggression/ the aggression?

12. All books/all the books on the top shelf belong to me.

13. Don't stay in that hotel. It's very noisy and beds/ the beds are very uncomfortable.

14. A pacifist is somebody who is against war /the war.

15. First World War/ The first World War lasted from 1914 until 1918.

16. I'd like to go to Egypt and see Pyramids/the Pyramids.

17. Someone gave me a book about history/the history of modern art/ the modern art.

18. Ron and Brenda got married but marriage/ the marriage didn't last very long.

19. Most people/The most people believe that marriage/ the marriage and family life/ the family life are the basis of society/ the society.

Quảng cáo

3. apples

4. the apples

5. Women ..... men

6. tea

7. The vegetables

8. Life

9. sking

10. the people

11. people ..... aggression

12. All the books

13. the beds

14. war

15. The First World War

16. the Pyramids

17. the history of modern art

18. the marriage

19. Most people .... marriage .... family life .... socitey

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.