Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh (Phần 1)Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Tên riêng có/không có mạo từ THE trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập tên riêng có/không có mạo từ THE:

Bài 1: Put in the where necessary. Leave the space empty if the sentence is already complete.

1. Who is .. - .. Doctor Johnson? (the sentence is complete without the)

2. I was ill so I went to see .... doctor.

3. The most powerful person in .... United Sates is .... president.

4. .... President Kennedy was assassinated in 1963.

5. Do you know .... Wilsons? They're a very nice couple.

6. Do you know .... Professor Brown's phone number?

2. the

3. the .... the

4. - (President Kennedy was assassinated in 1963)

5. the

6. - (Do you know Professor Brown's phone number?)

Quảng cáo

Bài 2:Some of these sentences are correct but some need the. Correct the sentences where necessary.

1. Everest was first climbed in 1953. OK
2. Milan is in north of Italy. In the north of Italy
3. Africa is much larger than Europe. ..........
4. Last year I visited Mexico and Untied States. ..........
5. South of England is warmer than north. ..........
6. Portugal is in western Europe. ..........
7. France and Britain are separated by Channel. ..........
8. Jim has travelled a lot in Middle East. ..........
9. Chicago is on Lake Michigan. ..........
10. Next year we're going skiing in Swiss Alps. ..........
11. UK consists of Great Britian and Northern Ireland. ..........
12. Seychelles are a group of islands in Indian Ocean. ..........
13. Africa's highest mountain is Kilimanjaro (5895 metres). ..........
14. River Volga flows into Caspian Sea. ..........

3. OK

4. the United State

5. The south of England .... the north

6. OK

7. the Channel

8. the Middle East

9. OK

10. The swiss Alps

11. The UK

12. The Seychelles .... the Indian Ocean

13. OK

14. The river Volga .... the Caspian Sea

Bài 3: Here are some geography questions. Choose the right answer from one of the boxes and write the if necessary. You do not need all the names in boxes. Use an atlas if necessary.

continents countries oceans and seas
Africa Canada Atlantic
Asia Denmark Indian
Australia Indonesia Pacific
Europe Sweden Black
North American Thailand Mediterranean
South American United States Red Sea
mountains rivers and canals
Alps Amazon Rhine
Andes Danube Thames
Himalayas Nile Volga
Rockies Suez
Urals Panama

1. What do you have to cross to travel from Europe to American? the Atlantic

2. Where is Argentina? ............

3. Which is the longest river in Africa? ............

4. Of which country is Stockholm the capital? ..........

5. Of which country is Washington the capital? .........

6. What is the name of the mountain range in the west of North America? ...............

7. What is the name of the sea between Africa and Europe? ........

8. Which is the smallest continent in the world? ...........

9. What is the name of the ocean between North America and Asia? .........

10. What is the name of the ocean between Africa and Australia? .........

11. Which river flows through London? ........

12. Which river flows through Vienna, Budapest and Belgrade? ..........

13. Of which country is Bangkok the capital? .........

14. What joins the Atlantic and Pacific Oceans? .........

15. Which is the longest river in South America? .......

Quảng cáo

2. (in) South America

3. The Nile

4. Sweden

5. The United States

6. the Rockie

7. the Mediterranean

8. Australia

9. The Pacific

10. the Indian Ocean

11. the Thames

12. The Danube

13. Thailand

14. the Panama Canal

15. the Amazon

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.