50 Bài tập về Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh cực hay có lời giải

Bài viết 50 Bài tập về Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh cực hay có lời giải gồm đầy đủ lý thuyết trọng tâm về Câu hỏi đuôi và trên 50 bài tập về Câu hỏi đuôi chọn lọc, có đáp án chi tiết giúp bạn nắm vững cách sử dụng của Câu hỏi đuôi.

50 Bài tập về Câu hỏi đuôi trong Tiếng Anh cực hay có lời giải

Phần I. Lý thuyết

1. Định nghĩa

Câu hỏi đuôi là dạng một câu hỏi ngắn, chỉ gồm 2 từ, nằm đằng sau một câu trần thuật

- Vị trí: Câu hỏi đuôi được thêm vào cuối câu khẳng định hoặc phủ định, cả hai vế được ngăn cách nhau bằng dấu phẩy.

- Chức năng: Câu hỏi đuôi được sử dụng khi người nói muốn xác minh xem thông tin là đúng hay không hoặc khi muốn người nghe hồi đáp về câu trần thuật đó.

2. Cấu trúc

S + V + O, trợ động từ + đại từ?

Trong đó:

- Đại từ: Lấy chủ ngữ ở câu đầu đổi thành đại từ.

- Trợ động từ: Phụ thuộc vào động từ ở câu trước.

*Chú ý: Nếu câu trần thuật là thể khẳng định, thì câu hỏi đuôi sẽ là thể phủ định và ngược lại.

3. Một số trường hợp đặc biệt

*Đối với động từ "Am"

Chúng ta không dùng “am not I” mà phải dùng “aren’t I” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: I am wrong, aren’t I?

*Đối với động từ khiếm khuyết (modal verbs)

- S + modal verbs + V-inf, modal verbs + not + S?

- S + modal verbs + not + V-inf, modal verbs + S?

Ví dụ: The children can swim, can’t they? (Bọn trẻ có bơi được không?)

           The children can’t swim, can they?

Chú ý: Trong câu hỏi đuôi chúng ta luôn luôn dùng các đại từ chủ ngữ (I, he, it, they,..) để đặt câu hỏi. Nếu là câu hỏi đuôi phủ định chúng ta dùng hình thức tỉnh lược giữa “not” với “to be” hoặc với trợ động từ (isn’t, don’t, doesn’t, haven’t, didn’t, can’t, won’t,…)

Ví dụ: Tom was at home, wasn’t he? Không nói: Wasn’t Tom? hay was not Tom?

*Đối với động từ khiếm khuyết "Must"

- Khi “must” chỉ sự cần thiết, ta dùng “needn’t” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: They must work hard, needn’t they? (Họ phải làm việc tích cực hơn, đúng không?)

- Khi “must” chỉ sự cấm đoán, ta dùng must cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: You mustn’t come late, must you? (Anh không được đến trễ, nghe chưa?)

- Khi “must” chỉ sự dự đoán ở hiện tại, ta dựa vào động từ theo sau “must” để chọn động từ cho thích hợp.

Ví dụ: She must be a very kind woman, isn’t she?

- Khi “must” chỉ sự dự đoán ở quá khứ (trong công thức “must + have + V3/ed), ta dùng have/has cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: You must have stolen my wallet, haven’t you? (Chị chắc hẳn là đã lấy cắp ví tiền của tôi, đúng không?)

*Đối với động từ "Have to"

Với động từ “have/ has/ had to” thì ta dùng trợ động từ “do/ does/ did” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: She has to go home, doesn’t she? (Có phải cô cấy cần về nhà?)

*Đối với động từ "Let"

- “Let’s” trong câu gợi ý, rủ rê ai làm việc gì đó cùng mình thì ta dùng “shall we?” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Let’s go, shall we? (Ta đi thôi, phải không nào?)

- “Let” trong câu xin phép (let us/let me) thì ta dùng “will you?” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Let us use the telephone, will you? (Cho bọn mình sử dụng điện thoại, được không?)

- "Let" trong [câu đề nghị] giúp người khác (let me), dùng "may I?"

Ví dụ: Let me help you do it, may I? (Để mình giúp cậu làm, được chứ?)

*Đối với câu mệnh lệnh

- Diễn tả lời mời thì ta dùng “won't you” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Drink some coffee, won’t you? (Mời bạn uống chút cà phê nhé?)

- Diễn tả sự nhờ vả thì ta dùng “will you” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Take it away now, will you? (Vứt dùm mình nhé?)

- Diễn tả sự ra lệnh thì ta dùng “can/ could/ would you” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Go out, can’t you? (Ra ngoài dùm tôi?)

- Đối với câu mệnh lệnh phủ định chỉ được dùng “will you” cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Don’t marry her, will you? (Con sẽ không cưới con bé đó chứ?)

*Đối với câu có đại từ bất định chỉ người

Khi chủ ngữ của câu là những đại từ bất định chỉ người như: Anyone, anybody, no one, nobody, none, everybody, everyone, somebody, someone thì chúng ta dùng đại từ “they” làm chủ từ trong câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Someone had recognized him, hadn’t they? (Có người đã nhận ra hắn, phải không?)

*Đối với câu có đại từ bất định chỉ vật

Khi chủ ngữ của câu là những đại từ bất định chỉ vật như: Nothing, something, everything thì chúng ta dùng đại từ “it” làm chủ từ trong câu hỏi đuôi.

Ví dụ: Everything is okay, isn’t it? (Mọi thứ đều tốt đẹp phải không?)

*Đối với câu có chủ ngữ mang tính chất phủ định

Những câu trần thuật có chứa các từ như: Neither, none, no one, nobody, nothing, scarcely, barely, hardly, hardly ever, seldom thì phần câu hỏi đuôi sẽ ở thể khẳng định.

Ví dụ: Peter hardly ever goes to parties, does he? (Peter hầu như không bao giờ đi dự tiệc tùng, phải không?)

*Đối với cấu trúc "I think"

I + think/ believe/ suppose/ figure/ assume/ fancy/ imagine/ reckon/ expect/ see/ + mệnh đề phụ

Ta dùng động từ trong mệnh đề phụ để xác định động từ cho câu hỏi đuôi.

Ví dụ: I think he will come here, won’t he? (Tôi nghĩ anh ấy sẽ đến đây, đúng không?)

Phần II. Bài tập

Task 1. Complete the following tag questions

1. Lan enjoys watching TV after dinner, _____?

2. Tam didn’t go to school yesterday, _____?

3. They’ll buy a new computer, _____?

4. She can drink lots of tomato juice every day, _____?

5. She may not come to class today, _____?

6. We should follow the traffic rules strictly, _____?

7. Your mother has read these fairy tales for you many times, _____?

8. He seldom visits you, _____?

9. You’ve never been in Italy, _____?

10. That’s Bob, _____?

1. Lan enjoys watching TV after dinner, does she?

2. Tam didn’t go to school yesterday, did he?

3. They’ll buy a new computer, won’t they?

4. She can drink lots of tomato juice every day, can’t she?

5. She may not come to class today, may she?

6. We should follow the traffic rules strictly, shouldn’t we?

7. Your mother has read these fairy tales for you many times, .hasn’t she?

8. He seldom visits you, does he?

9. You’ve never been in Italy, .have you?

10. That’s Bob, isn’t it?

Task 2. Complete the following tag questions

1. No-one died in the accident, _____?

2. I’m supposed to be here, _____?

3. Nothing is wrong, _____?

4. Nobody called the phone, _____?

5. Everything is okay, _____?

6. Everyone took a rest, _____?

7. Going swimming in the summer is never boring, _____?

8. Let’s dance together, _____?

9. Don’t talk in class, _____?

10. Sit down, _____?

1. No-one died in the accident, did they?

2. I’m supposed to be here, aren’t I?

3. Nothing is wrong, is it?

4. Nobody called the phone, did they?

5. Everything is okay, isn’t it

6. Everyone took a rest, didn’t they?

7. Going swimming in the summer is never boring, is it?

8. Let’s dance together, shall we?

9. Don’t talk in class, will you?

10. Sit down, won’t you?

Task 3. Complete the following tag questions

1. This picture is yours, _____?

2. Hoa never comes to school late, _____?

3. You took some photos on the beach, _____?

4. He hardly ever makes a mistake, _____?

5. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, _____?

6. Nobody liked the play, _____?

7. She’d saved money if she bought fresh food, _____?

8. The area was evacuated at once, _____

9. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, _____?

10. It never works very well, _____?

1. This picture is yours, isn’t it?

2. Hoa never comes to school late, does she?

3. You took some photos on the beach, .didn’t you?

4. He hardly ever makes a mistake, does he?

5. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, mustn’t we?

6. Nobody liked the play, did they?

7. She’d saved money if she bought fresh food, couldn’t she?

8. The area was evacuated at once, wasn’t it?

9. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, hasn’t she?

10. It never works very well, does it?

Task 4. Add tag questions to the following.

1. Lan enjoys watching TV after dinner, ............?

2. Tam didn't go to school yesterday, ........?

3. They'll buy a new computer, .........?

4. She can drink lots of tomato juice everyday, .............?

5. She may not come to class today, .............?

6. We should follow the traffic rules strictly, .............?

7. Your mother has read these fairy tales for you many times, . .............?

8. He seldom visits you, .............?

9. You've never been in Italy, . .............?

10. That's Bob, .............?

1. doesn't she

2. did he/she

3. won't they

4. can't she

5. may she

6. shouldn't we

7. hasn't she

8. does he

9. have you

10. isn't it?

Task 5. Add tag questions to the following

1. You don't know where Ann is, ..............?

2. They haven't seen this film, .................?

3. You wouldn't tell anyone about it, ...............?

4. He'd never seen you before,...................?

5. Let's go out for a walk, .......................?

6. This is your book,..................?

7. I am supposed to be here, .............?

8. There is a meeting tonight, ........................?

9. Tom won't be here late, ....................................?

10. You 're tired,............................?

11. You haven't lived here long, ..................?

12. You came in a sports car, ...........................?

13. These cakes look good, ...........................?

14. You can speak German, .......................?

15. You couldn't do me a favor, ...................?

1. do you

2. have they

3. would you

4. had he

5. shall we

6. isn't it

7. aren't I

8. isn't there

9. will he

10. aren't you

11. have you

12. didn't you

13. don't they

14. can't you

15. could you

Task 6. Điền câu hỏi đuôi thích hợp.

1. She is collecting stickers, ________?

2. We often watch TV in the afternoon, ________?

3. You have cleaned your bike, ________?

4. John and Max don't like Maths, ________?

5. Peter played handball yesterday, ________?

6. They are going home from school, ________?

7. Mary didn't do her homework last Monday, ________?

8. He could have bought a new car, _______?

9. Kevin will come tonight, ________?

10. I'm clever, ________?

1. isn't she

2. don't we

3. haven't you

4. do they

5. didn't he

6. aren't they

7. did she

8. couldn't he

9. won't he

10. aren't I

Task 7. Choose the correct answer (A, B, C, or D).

1. We should call Rita, _______________?

A. should we

B. shouldn’t we

C. shall we

D. should not we

2. Monkeys can’t sing, ______________?

A. can they

B. can it

C. can’t they

D. can’t it

3. These books aren’t yours, ____________?

A. are these

B. aren’t these

C. are they

D. aren’t they

4. That’s Bod’s, ____________?

A. is that

B. isn’t it

C. isn’t that

D. is it

5. No one died in the accident, ______________?

A. did they

B. didn’t they

C. did he

D. didn’t he

6. The air-hostess knows the time she has been here, ______________?

A. does she

B. isn’t it

C. doesn’t she

D. did she

7. This is the second time she’s been here, ______________?

A. isn’t this

B. isn’t it

C. has she

D. hasn’t she

8. They must do as they are told, ________________?

A. mustn’t they

B. must they

C. are they

D. aren’t they

9. He hardly has anything nowadays, _________________?

A. hasn’t she

B. has he

C. doesn’t he

D. does she

10. You’ve never been in Italy, _________________?

A. have you

B. haven’t you

C. been you

D. had you

1. B

2. A

3. C

4. B

5. A

6. C

7. B

8. A

9. B

10. A

Task 8. Complete the following tag questions

1. You aren't afraid of snakes_____?

2. Ann isn't at home_____?

3. You don't know French_____?

4. Tom didn't see her_____?

5. This isn't yours_____?

6. Mary wasn't angry_____?

7. Bill hasn't had breakfast_____?

8. You won't tell anyone_____?

9. I didn't wake you up_____?

10. Tom doesn't like oysters_____?

1. You aren't afraid of snakes, are you?

2. Ann isn't at home, is she?

3. You don't know French, do you?

4. Tom didn't see her, did he?

5. This isn't yours, is it?

6. Mary wasn't angry, was she?

7. Bill hasn't had breakfast, has he?

8. You won't tell anyone, will you?

9. I didn't wake you up, did I?

10. Tom doesn't like oysters, does he?

Task 9. Complete the following tag questions

1. You don't want to sell the house_____?

2. It doesn't hurt_____?

3. People shouldn't drink and drive_____?

4. You aren't going alone_____?

5. They couldn't pay the rent_____?

6. You don't agree with Bill_____?

7. There wasn't a lot to do_____?

8. I needn't say anything _____?

9. That wasn't Ann on the phone_____?

10. You didn't do it on purpose_____?

1. You don't want to sell the house, do you?

2. It doesn't hurt, does it?

3. People shouldn't drink and drive, should they?

4. You aren't going alone, are you?

5. They couldn't pay the rent, could they?

6. You don't agree with Bill, do you?

7. There wasn't a lot to do, was there?

8. I needn't say anything, need I?

9. That wasn't Ann on the phone, was it?

10. You didn't do it on purpose, did you?

Task 10. Complete the following tag questions

1. This won't take long _____?

2. She doesn't believe you_____?

3. It didn't matter very much_____?

4. He shouldn't put so much salt in it_____?

5. Mary couldn't leave the children alone_____?

6. You aren't doing anything tonight_____?

7. You wouldn't mind helping me with this_____?

8. George hadn't been there before_____?

9. The children weren't surprised_____?

10. You wouldn't like another drink_____?

1. This won't take long, will it?

2. She doesn't believe you, does she?

3. It didn't matter very much, did it?

4. He shouldn't put so much salt in it, should he?

5. Mary couldn't leave the children alone, could she?

6. You aren't doing anything tonight, are you?

7. You wouldn't mind helping me with this, would you?

8. George hadn't been there before, had he?

9. The children weren't surprised, were they?

10. You wouldn't like another drink, would you?

Phần III. Bài tập bổ sung

Exercise 1. Mark the letter A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions.

1. I’m getting better at this job, ______?

A. am I

B. am not I

C. isn’t I

D. aren’t I

2. No one is absent today, ______?

A. are they

B. aren’t they

C. is one

D. isn’t it

3. Linda, turn on the television, ______?

A. doesn’t she

B. don’t you

C. will you

D. will she

4. He’d rather go to bed late and play video games, ______?

A. wouldn’t he

B. hadn’t he

C. doesn’t he

D. didn’t he

5. I don’t think he will win the competition, ______?

A. do I

B. does he

C. will he

D. will I

6. Everyone hopes to gain physical health, ______?

A. doesn’t he

B. hasn’t he

C. haven’t they

D. don’t they

7. They hardly do the homework the teachers give them, ______?

A. is it

B. don’t they

C. isn’t it

D. do they

8. You couldn’t give me a helping hand, ______?

A. could you

B. do you

C. couldn’t you

D. don’t you

9. These cats look immensely lovely, ______?

A. are these

B. don’t these

C. are they

D. don’t they

10. There is a party at your home, ______?

A. isn’t there

B. is there

C. isn’t it

D. is it

11. Let’s go to the cinema to watch “End game”, ______?

A. will you

B. don’t you

C. shall we

D. don’t we

12. You’ve never been punished for bad marks, ______?

A. have you

B. haven’t you

C. do you

D. don’t you

13. You and I have to go home now, ______?

A. haven’t we

B. have we

C. do we

D. don’t we

14. She’s recently been under the weather, ______?

A. isn’t she

B. isn’t her

C. hasn’t her

D. hasn’t she

15. He’s never on time to fulfill the tasks, ______?

A. isn’t he

B. is he

C. hasn’t he

D. has he

16. I’m not pronouncing that new word correctly, ______?

A. am not I

B. am I

C. are I

D. aren’t I

17. Mary had to look after her younger brother when her parents were on business, ______?

A. hadn’t she

B. didn’t she

C. had she

D. did she

18. There’s something wrong with the stove, ______?

A. isn’t there

B. is there

C. isn’t it

D. is it

19. She'd save money if she bought those old jeans, ______?

A. didn’t she

B. wouldn’t she

C. hadn’t she

D. did she

20. Donald John Trump is the 45th President of the United States, ______?

A. is he

B. Is not he

C. isn’t it

D. isn’t he

21. You must be depressed when seeing this scene, ______?

A. mustn’t you

B. must you

C. aren’t you

D. are you

22. That her sons often go home late makes her furious, ______?

A. doesn’t it

B. does he

C. don’t they

D. do they

23. The monument does not show the bust of President Clinton, ______?

A. doesn’t it

B. does it

C. is it

D. isn’t it

24. Let me help you do the household chores, ______?

A. aren’t I

B. don’t I

C. may I

D. should I

25. It seems that you are responsible for that mistake, ______?

A. aren’t you

B. do you

C. isn’t it

D. is it

26. I wish to become a part of your life, ______?

A. may I

B. aren’t I

C. are I

D. am not I

27. When one is talking, you shouldn’t interrupt him, ______?

A. does one

B. should you

C. doesn’t one

D. don’t you

28. You must focus on your study, ______?

A. mustn’t you

B. must you

C. need you

D. needn’t you

29. This is the last time. You mustn’t be late like that, ______?

A. mustn’t you

B. must you

C. need you

D. needn’t you

30. He must have fed the cats, ______?

A. mustn’t he

B. hasn’t he

C. does he

D. needn’t he

31. She must have been exhausted after a hard-working day, ______?

A. hasn’t she

B. has she

C. did she

D. didn’t she

32. What a lovely skirt you are wearing, ______?

A. isn’t it

B. is it

C. aren’t you

D. are you

33. How mischievous your children are, ______?

A. aren’t they

B. are they

C. are you

D. aren’t you

34. I suppose I can get on well with him, ______?

A. can I

B. can’t I

C. don’t I

D. do I

35. I don’t think he is a polite person, ______?

A. do I

B. don’t I

C. is he

D. isn’t he

36. I don’t expect we’ll have any more trouble from him, ______?

A. do I

B. don’t I

C. will we

D. won’t we

37. I assumed things had gone well with him, ______?

A. had they

B. hadn’t they

C. did I

D. didn’t I

38. He needs to do it by himself, ______?

A. doesn’t he

B. need he

C. does he

D. needn’t he

39. I feel that you should do more to help her, ______?

A. do I

B. don’t I

C. should you

D. shouldn’t you

40. It seems to me that he isn’t the right person for the job, ______?

A. isn’t it

B. is it

C. is he

D. isn’t he

Đáp án:

1. D

2. A

3. C

4. A

5. C

6. D

7. D

8. A

9. D

10. A

11. C

12. A

13. D

14. D

15. B

16. B

17. B

18. A

19. B

20. D

21. C

22. A

23. B

24. C

25. A

26. A

27. B

28. D

29. B

30. B

31. A

32. A

33. A

34. B

35. C

36. C

37. B

38. A

39. D

40. C

Exercise 2. Fill in the blank the appropriate word.

1. She’s from a small town in China, ________?

2. He’s still sleeping, ________?

3. We’re late again, ________?

4. I’m not the person with the tickets, ________?

5. You do go to school, ________?

6. The weather is really bad today, ________?

7. Let’s go for a walk, ________?

8. They aren’t in Mumbai at the moment, ________?

9. We won’t be late, ________?

10. John’s a very good student, ________?

Đáp án:

1. isn’t she

2. isn’t he

3. aren’t we

4. am I

5. don’t you

6. isn’t it

7. shall we

8. are they

9. will we

10. isn’t he

Exercise 3. Find and correct the mistakes.

1. Minh isn’t listening to music, isn’t he?

2. He couldn’t do her a favor, couldn’t he?

3. I’m late to this meeting, am not I?

4. Let’s go out for a walk, will we?

5. Turn off the fans before going out, will you?

6. Don’t forget to repair this car, won’t you?

7. That is his cat, is it?

8. Na should pass her test tomorrow, should she?

9. Read my book, will you?

10. After it gets dark, they should leave soon, should they?

Đáp án:

1. isn’t he → is he

2. couldn’t he → could he

3. am not I → aren’t I

4. will we → shall we

5. will → won’t 

6. won’t → will

7. is it → isn’t it

8. should she → shouldn’t she

9. will → won’t

10. should they → shouldn’t they

Exercise 4. Fill in the blank with the appropriate words.

1. Nobody called, ________?

2. She doesn’t work in a hotel, ________?

3. They will wash the car, ________?

4. We live in a tiny flat, ________?

5. We must lock the doors, ________?

6. David and Julie don’t take Chinese classes, ________?

7. I often come home late, ________?

8. I’m right, ________?

9. She doesn’t cook very often, ________?

10. So you bought a car, ________?

Đáp án:

1. did they

2. does she

3. won’t they

4. don’t we

5. mustn’t we

6. do they

7. don’t I

8. aren’t I

9. does she

10. didn’t you

Exercise 5. Choose the correct answer.

1. A. You’re collecting the stamps, are you?

B. You’re collecting the stamps, aren’t you?

C. You’re collecting the stamps, don’t you?

2. A. This house is very beautiful. It’s very expensive, isn’t it?

    B. This house is very beautiful. It’s very expensive, does it?

    C. This house is very beautiful. It’s very expensive, is it?

3. A. You couldn’t lend his friends any money, could you?

    B. You couldn’t lend his friends some money, could you?

    C. You couldn’t lend his friends any money, couldn’t you?

4. A. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall you?

    B. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall I?

    C. Let’s play tennis with my family on Sunday, shall we?

5. A. Don’t stay at home alone, do you?

    B. Don’t stay at home alone, will you?

    C. Don’t stay at home alone, won’t you?

6. A. I seldom go to bed before 11 a.m, do I?

    B. I seldom go to bed before 11 a.m, don’t I?

    C. I seldom go to bed before 11 a.m, do you?

7. A. Everything is OK, is it?

    B. Everything is OK, isn’t it?

    C. Everything is OK, doesn’t it?

Đáp án:

1. B

 2. A

 3. A

 4. C

 5. B

 6. A

 7. B

Exercise 6. Choose the correct answer.

1. I am right, ________?

A. am not I

B. don’t I

C. aren’t I

D. am I

2. The picture cost 3,000 USD, ________?

A. does it

B. did it

C. doesn’t it

D. didn’t it      

3. Let’s go to the seaside, ________?

A. do you

B. shall we

C. do we

D. will you 

4. Everything was cheap then, ________?

A. wasn’t it

B. weren’t they

C. isn’t it

D. aren’t they

5. You have tea for breakfast, ________ you?

A. haven’t

B. don’t

C. won’t

D. have

6. He seldom goes fishing, ________?

A. doesn’t he

B. is he

C. does he

D. isn’t he

7. He used to sell traditional handicrafts, ________?

A. hasn’t he

B. didn’t he

C. doesn’t he

D. wasn’t he

8. She had to do the shopping for her neighbor, ________ she?

A. didn’t

B. hadn’t

C. does

D. isn’t 

9. Linda never goes to school late, ________ she ?

A. does

B. doesn’t

C. will

D. won’t

10. Everyone has equal rights under the law, ________?

A. have they

B. haven’t they

C. do they

D. don’t they

11. He isn’t going to like this, ________?

A. didn’t he

B. did he

C. won’t he

D. is he

Đáp án:

1. C

2. C

3. A

4. A

5. B

6. C

7. B

8. A

9. A

10. D

11. D

Exercise 7. Fill in the blank with the appropriate words.

1. We must communicate with you by means of e-mail or chatting, ________?

2. Nobody liked the play, ________?

3. She could save money if she bought fresh food, ________?

4. The area was evacuated at once, ________?

5. She’s very funny. She’s got a great sense of humor, ________?

6. It never works very well, ________?

7. Mr. Smith usually remembered his wife’s birthdays, ________?

8. Neither of them offered to help you, ________?

9. He ought to have made a note of it, ________?

10. There’ll be plenty for everyone, ________?

Đáp án:

1. mustn’t we

2. did they

3. couldn’t she

4. wasn’t it

5. hasn’t she

6. does it

7. didn’t he

8. did they

9. shouldn’t he

10. won’t there

Exercise 8. Fill in the blank with the appropriate words.

1. Let’s go out for dinner tonight, ________?

2. That isn’t Bill driving, ________?

3. Nothing went wrong, ________?

4. There used to be trees here, ________?

5. This won’t take long, ________?

6. Don’t touch that button, ________?

7. I’m not too late, ________?

8. Not a very good film, ________?

9. Somebody wanted a drink, ________?

10. They think he’s funny, ________?

11. The fire wasn’t started deliberately, ________?

Đáp án:

1. shall we

2. is it

3. did it

4. didn’t there

5. will it

6. will you

7. am I

8. is it

9. didn’t they

10. don’t they

11. was it

Exercise 9. Choose the correct answer.

1. Your brother’s here, ________?

A. is he

B. are he

C. isn’t he

D. aren’t he

2. Mary wasn’t angry, ________?

A. was she

B. is she

C. wasn’t she

D. was Mary

3. Susan doesn’t like oysters, ________?

A. did she

B. does she

C. doesn’t she

D. she does

4. Nothing serious will be expected in the process of building our smart city, ________?

A. will it

B. won’t it

C. will they

D. won’t they

5. That was Ann on the phone, ________?

A. was it

B. was that

C. wasn’t that

D. wasn’t it

6. Tom didn’t see her, ________?

A. did Tom

B. did he

C. do Tom

D. does he

7. I am right about that problem, ________?

A. am not I

B. don’t I

C. aren’t I

D. am I

8. Study after study has shown that nature improves human health and well-being, ________?

A. has it

B. hasn’t it

C. doesn’t it

D. does it

9. I’m not old enough to understand the master plan of our city by 2050, ________?

A. am I

B. am not I

C. aren’t I

D. are you

10. Nobody likes the play, ________?

A. do they

B. don’t they

C. didn’t they

D. did they

Đáp án:

1. C

2. A

3. B

4. A

5. D

6. B

7. C

8. C

9. C

10. A

Xem thêm các bài tập Ngữ pháp Tiếng Anh cực hay có lời giải chi tiết khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


Tài liệu giáo viên