Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh (Phần 2)Bài tập câu tường thuật

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập câu tường thuật trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Câu tường thuật trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập câu tường thuật:

Sau khi làm xong mỗi bài, để so sánh với đáp án, mời bạn click chuột vào Hiển thị đáp án.

Bài 1:Here are some things that Sarah said to you:

I've been to the Untied States. I can't drive.
I don't have any brothers or sisters. I don't like fish.
I'm working tomorrow evening. Dave is lazy.
Jane has a very well – paid job. Jane is a friend of mine.

But later Sarah says something diffierent to you. What do you say?

SarahYou
1. Dave works very hard.But you said he was lazy.
2. Let's have fish for dinner.But ....................
3. I'm going to buy a car. ........................
4. Jane is always short of money.........................
5.My sister lives in Paris.........................
6.I think New York is a great place.........................
7.Let's go out tomorrow evening.........................
8.I've never spoken to Jane.........................

2. But you said you didn't like fish

3. but you said you couldn't drive

4. But you said she had very well-paid job

5. But you sai you didn't have any brothers or sisters

6. But you said you had never been to the United States

7. But you said you were working tomorrow evening

8. but you said she was friend of yours.

Quảng cáo

Bài 2: Complete the sentences with say or tell. Use the only one word each time.

1. Ann said goodbye to me and left.

2. .... us about your holiday.Did you have a nice time?

3. Don't just stand there! .... something!

4. I wonder where Sue is. She .... she would be here at

8. o'clock.

5. Dan .... me that he was bored with his job

6. The doctor .... that I should rest for at least a week.

7. Don't .... anybody what I ..... It's a secret just between us.

8. Did she .... you what happened? No, she didn't .... anything to me.

9. Gary couldn't help me. He .... me to ask Caroline.

10. Fary couldn't help me. He .... to ask Caroline.

2. Tell

3. say

4. said

5. told

6. said

7. tell .... said

8. tell .... say

9. told

10. said

Quảng cáo

Bài 3: The following sentences are direct speech:

Don't wait for me if I'm late.

Mind your own business.

Don't worry Sue.

Please slow down.

Can you open your bag, please.

Could you get a newspaper.

Hurry up!

Will you mary me?

Do you think you could give me a hand, Tom?

Now choose one of these to complete each of the sentences below. Use reported speech:

1. Bill was taking a long time to get ready, so I told him to hurry up.

2. Sarah was driving too fast, so I asked .............................

3. Sue was nervous about the situation. I told .......................

4. I couldn't move the piano alone, so I .............................

5. The customs officer looked at me suspiciously and ..................

6. Tom was going to the shop, so I ....................................

7. The man started asking me personal questions, so I .................

8. John was very much in love with Mary, so he ........................

9. I didn't want to delay Helen so I ..................................

2. he to slow down

3. her not to worry

4. asked Tom to give me a hand or ... to help me

5. asked me to open my bag

6. asked him to get a newspaper

7. told him to mind his own business

8. asked her to marry him

9. told her not to wait if I was late.

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.