Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 4)Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh (Phần 4)

Tương ứng với từng bài trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh chúng mình sẽ cung cấp cho các bạn phần bài tập để thực hành luôn phần Ngữ pháp tiếng Anh vừa học. Bài tập ngữ pháp tiếng Anh này giúp bạn ôn tập và hiểu sâu hơn các phần lý thuyết đã được trình bày trong loạt bài Ngữ pháp tiếng Anh.

Trước khi làm Bài tập động từ + giới từ trong tiếng Anh, nếu bạn muốn đọc lại phần ngữ pháp tiếng Anh tương ứng, bạn có thể tham khảo tại chương: Động từ + giới từ trong tiếng Anh.

Với các từ mới mình sẽ không dịch sẵn mà bạn nên tự tìm hiểu vì điều đó sẽ giúp bạn nhớ lâu hơn. Sau khi bạn đã làm xong bài tập, để so sánh xem mình làm đúng được bao nhiêu, mời bạn click chuột vào phần Hiển thị đáp án ở bên dưới.

Dưới đây là phần Bài tập động từ + giới từ:

Bài 1: Complete the second sentence so that it means the same as the first.

1. Sue said I was selfish.

Sue accused me of being selfish.

2. The misunderstanding was my fault, so I apologized.

I apologized ............................

3. Jane won the tournament. So I congratulated her.

I congratulated Jan .....................

4. He has enimics, but he has a body guard to protect him.

He has a bodyguard to protect him .......

5. There are eleven player to a football team.

A football team consists ................

6. Sandra eats only bread and eggs.

She lives ...............................

2. for the misunderstanding

3. on winning the tournament

4. from/against his enemies

5. of eleven players

6. on bread and eggs

Quảng cáo

Bài 2: Complete the second sentence using for or on. These sentences all have blame.

1. Liz said that what happened was Joe's fault. Liz blamed Joe for what happened.

2. You always say everything is my fault.

You always blame me .....................

3. Do you think the economic crisis is the fault of the government?

Do you blame the government .............?

4. I think the increase in violent crime is the fault of the television.

I blame the increase in violent crime ............................

Now rewrite sentences 3 and 4 using to blame for.

5. (3) Do you think the government ............................?

6. (4) I think that ...........................................?

2. for everything

3. for the economic crisis

4. on television

5. is to blame for the economic crisis

6. television is to blame for the increase in violent crime

Bài 3: Complete the sentences using the following verbs + the correct preposition

accuse    apologise    approve    congratulate    depend    lie    pay

1. His parent don't approve of what he does, but they can't stop him.

2. When you went to the theatre with Paul, who .... the tickets?

3. It's not very pleasant when you are .... something you didn't do.

4. A: Are you going to the beach tomorrow?

B: I hope so. It .... the weather.

5. Things are very cheap there. You can .... very little money.

6. When I saw David. I .... him .... passing his driving test.

7. You were very rude to Liz. Don't you think you should .... her?

2. paid for

3. accused of

4. depends on

5. live on

6. congratulated him on

7. apologise to

Quảng cáo

Bài 4: Put in the correct preposition. If no preposition is necessary. Leave the space empty.

1. Some students were suspected of cheating in the exam.

2. Sally is often not well. She suffers .... very bad headaches

3. You know that you can rely .... me if you ever need any help.

4. It is terrible that some people are dying .... hunger while others eat too much.

5. Are you going to apologize .... what you did?

6. The accident was my fault, so I had to pay .... the repairs.

7. I didn't have enough money to pay .... the bill

8. I complimented her .... her English. She spoke very fluently and her pronunciation was excellent.

9. She hasn't got a job. She depends .... her parents for money.

10. I don't know whether I'll go out tonight. It depends .... how I feel.

2. from

3. on

4. of/from

5. for

6. for

7. –

8. on

9. on

10. – or on

11. from /against

12. of

Các bài tập Ngữ pháp tiếng Anh khác:

Giới thiệu kênh Youtube VietJack

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Bài tập ngữ pháp tiếng Anh của chúng tôi một phần dựa trên cuốn sách English Grammar In Use của tác giả Raymond Murphy.

Follow fanpage của team https://www.facebook.com/vietjackteam/ hoặc facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile ... mới nhất của chúng tôi.