Đề kiểm tra các môn lớp 9 có đáp án


Tuyển tập các đề kiểm tra lớp 9 môn Toán, Ngữ văn, Vật Lí, Hóa học 15 phút, 1 tiết Học kì 1, Học kì 2 có đáp án và thang điểm chi tiết.

Đề kiểm tra Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1

Học kì 1: Phần Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Đại Số

Học kì 1: Phần Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 1 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 2 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 2 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 2 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1

Đề kiểm tra Học kì 1 (Tự luận)

Đề kiểm tra Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 2

Học kì 2: Phần Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Đại Số

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Đại số

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Đại Số

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 4 Đại Số

Học kì 2: Phần Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm - Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 3 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Chương 4 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút Toán 9 Chương 4 Hình học

Đề kiểm tra 15 phút (Tự luận)

Đề kiểm tra 15 phút (Trắc nghiệm)

Đề kiểm tra 1 tiết Toán 9 Chương 4 Hình học

Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Học kì 2 (Tự luận)

Đề kiểm tra Học kì 2 (Trắc nghiệm - Tự luận)


Đề kiểm tra Ngữ văn 9

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 1

Đề kiểm tra tập làm văn số 1 lớp 9 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 2 lớp 9 Học kì 1 (có đáp án)

Đề kiểm tra tập làm văn số 3 lớp 9 Học kì 1 (có đáp án)

Đề thi Học kì 1 Ngữ Văn lớp 9

Đề kiểm tra Ngữ Văn 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Ngữ Văn lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn phần Thơ lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Văn phần Truyện lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Việt lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 5 lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 6 lớp 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Tập làm văn số 7 lớp 9 Học kì 2

Đề thi Học kì 2 Ngữ Văn lớp 9


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 9

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 9 có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 9 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tiếng Anh 9 Thí điểm

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 9 Thí điểm Học kì 1 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 1 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án

Top 15 Đề kiểm tra Học kì 2 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 9 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh 9 Thí điểm Học kì 2 có đáp án

Top 5 Đề thi Học kì 2 Tiếng Anh 9 Thí điểm có đáp án


Đề kiểm tra Vật Lí 9

Đề kiểm tra Vật Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Vật Lí 9 học kì 1

Đề kiểm tra 1 tiết Vật Lí 9 học kì 1

Đề kiểm tra Vật Lí 9 học kì 1

- 6 đề kiểm tra sưu tầm có đáp án và thang điểm cực hay:

- 5 đề kiểm tra khác:

Đề kiểm tra Vật Lí 9 Học kì 2


Đề kiểm tra Hóa học 9

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 1

Chương 1: Các loại hợp chất vô cơ

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 2: Kim loại

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 3: Phi kim

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra Học kì 1 Hóa học 9

- 5 đề biên soạn:

- 4 đề sưu tầm:

Đề kiểm tra Hóa học 9 Học kì 2

Chương 4: Hidrocacbon - Nhiên liệu

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Chương 5: Dẫn xuất của hidrocacbon. Polime

Đề kiểm tra 15 phút

Đề kiểm tra 1 tiết

Đề kiểm tra Học kì 2 Hóa học 9

Đề kiểm tra Địa Lí 9

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Địa Lí 9

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 2

Đề kiểm tra Địa Lí 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Địa Lí 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Địa Lí 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Địa Lí 9


Mục lục Đề kiểm tra Lịch Sử 9

Đề kiểm tra Lịch Sử 9 Học kì 1

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 1 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 1 Lịch Sử 9 có đáp án

Đề kiểm tra Lịch Sử 9 Học kì 2

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 1)

Đề kiểm tra 1 tiết Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 9 Học kì 2 có đáp án (Lần 2)

Đề kiểm tra Học kì 2 Lịch Sử 9 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Tin học 9

Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 1

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 9 Học kì 1 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 2

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 1)

Top 4 Đề kiểm tra 15 phút Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra 1 tiết Tin học 9 Học kì 2 có đáp án (Bài số 2)

Top 4 Đề kiểm tra Tin học 9 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra Công nghệ 9

Đề kiểm tra Công nghệ 9 Học kì 1 có đáp án

Đề kiểm tra Công nghệ 9 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề kiểm tra GDCD 9

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 9 Học kì 1 có đáp án

Top 12 Đề kiểm tra GDCD 9 Học kì 2 có đáp án


Mục lục Đề thi vào lớp 10 môn Hóa


Mục lục Đề thi vào lớp 10 môn GDCD

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề kiểm tra Hóa 9 Học kì 1 và Học kì 2 gồm các đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, đề kiểm tra học kì được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Hóa học lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.